Местонахождение на обществената територия: Парк – паметник „Жеравен връх“ (известен като Паметника на Почивка или на Българо-съветската дружба).

Състояние в момента: Мястото е изоставено и неподдържано от много години. Лошото е, че има интензивен процес на застрояване в най-ниската част на парка, който е в доста напреднал стадий.

Мястото символизира провала на местната власт да опази един от най-големите и посещавани паркове в град Варна.

Проекто-идея: Да се реставрира комплекса. Да се реконструира централната ос и да се засипят и обезопасят всички тунели и бункери под нея, за да се избегнат нови деформации във времето.

Да се облагороди ландшафта и да се залеси целия терен, да се добавят паркови елементи  и спортни съоръжения. На всяко ниво да се проектират нови достъпни пътеки и маршрути.

Да се реконструира бетоновото тяло на паметника. Проектът предвижда изграждане на тялото на птицата от екологични строителни материали.

Да се ремонтира вътрешността на паметника, като основното му предназначение бъде за екологично училище, екологичен център.
Нека този монумент не се приема като символ на една безвъзвратно отминала епоха, а като едно ново начало на живота на нашия град.

За автора: Антон Богдев е инженер – проектант. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия в София и Национална гимназия по хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна. В обсега на компетентностите му влизат: изработка на специализирани карти, създаване на цифрови модели на терена, вертикално планиране, изчисление на обеми и количества, геоинформационни системи. За контакт: anton_bogdev@abv.bg.

Очакваме и вашите предложения за инициативата „Как изглежда ЕкоВарна“ на ел. адрес: ecovarna.info@gmail.com.

Проектите трябва:

– да осигуряват баланс между природните и антропогенните фактори и да създават предпоставки за устойчиво развитие на Варна;

-да съдържат кратка обяснителна част за местонахождението на обществената територия, сегашното й състояние и визия за бъдещото й развитие;

– да бъдат придружени с визуализация – снимка на настоящото състояние на мястото и цветна скица, схема на бъдещото;

– да са придружени с кратко CV на автора;

Проектите ще бъдат публикувани в кауза „Устройване на градски територии“ на сайта ecovarna.info. След приключването на инициативата (до набирането на 12 проекто-идеи) ще бъдат внесени в Съюза на архитектите – дружество Варна. Всички 12 идеи „Как изглежда ЕкоВарна“ ще бъдат представени в официална изложба по време на гражданския форум „Конференция по демокрация 2021“, който се провежда ежегодно в последната събота на февруари.

„Как изглежда ЕкоВарна“ е част от инициативата „Активни за устройване на общественипространства“.