Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, като нестопанска организация, работеща в обществена полза, предоставя публично годишни финансови отчети и годишни отчети за дейността си.

Притежава стандарти за добро управление и утвърдена счетоводна политика.

Устав на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие

Годишен финансов отчет за 2019 г.

Годишен отчет за дейността за 2019 г.

Годишен отчет за 2020г.

Годишен отчет за 2021г.

Годишен отчет 2022 г.

Стандарти за добро управление на „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“

Счетоводна политика на СНЦ „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“