Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Стани член

Членството в ОЦОСУР е доброволно и индивидуално.

Членове на ОЦОСУР могат да бъдат всички, приели мисията на организацията.

Членството възниква чрез свободно изразена воля на кандидата с молба в писмен вид до Общото събрание (ОС) на ОЦОСУР.

Не могат да бъдат членове на организацията хора, членуващи в обществени организации и партии, чиито цели и дейности противоречат на тези на ОЦОСУР и законодателството в страната.

Всеки член има право:

  • Да участва в управлението на ОЦОСУР.
  • Да бъде информиран за дейността на ОЦОСУР
  • Да избира и да бъде избиран в управленските органи на сдружението
  • Да оспорва решенията на органите на ОЦОСУР, когато те са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на ОС.
  • Да ползва имуществото на сдружението при извършване на дейности, водещи до изпълнението на мисията и целите на ОЦОСУР. Реда за ползване на имуществото се изготвя от УС съобразно развиващите се приоритети.

Всеки член е длъжен:

  • Да спазва устава и решенията на ОС.
  • Да заплаща месечен членски внос, определен с решение на Общото събрание.
  • Да участва в текущите дейности на ОЦОСУР.

За задълженията на сдружението, членът отговаря до размера на сумата, равна на едногодишния му членски внос. Членът на ОС не отговаря лично за задълженията на ОЦОСУР.

Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са строго индивидуални и не могат да бъдат прехвърлени на друг.