Защита на личните ви данни

Когато използвате формуляра за контакт, достъпен на интеренет страницата ecovarna.info, ecovarna.info събира и обработва вашите лични данни. ecovarna.info означава следното сдружение, администратор на лични данни: Сдружение “Обществен център за околна среда и устойчиво развитие”, със седалище и адрес на управление България, Варна 9010, ул. „Евлоги Георгиев“ №25. Вашите лични данни се обработват с цел осъществяване на комуникация между вас и ecovarna.info чрез интеренет страницата ecovarna.info.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ относно съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679, при използване на интернет страницата ecovarna.info.

В съответствие с Член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, с настоящия Информационен лист Ви предоставяме информация, касаеща обработването на Вашите лични даннипри използването на интернет страницата ecovarna.info.

Моля, запознайте се внимателно със съдържанието!

При въпроси, не се колебайте да се обърнете към съответните лица чрез посочените по-долу методи за връзка. 

Кой е отговорен за обработването на личните ми данни? Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни?

Следното лице имат качеството на администратор на лични данни:

Сдружение “Обществен център за околна среда и устойчиво развитие”, със седалище и адрес на управление България, Варна 9010, ул. „Евлоги Георгиев“ № 25. Телефон за контакт: +359 52 306 423

Наричано по-долу в този документ ecovarna.info.

 

С каква цел и на какво основание ecovarna.info обработва личните Ви данни?

ecovarna.info обработва личните Ви данни на основание легитимния интерес на ecovarna.info, а именно с цел осъществяване на комуникация между Вас и ecovarna.info чрез нашата интернет страница.

Обработването на личните Ви данни е задължително, за да може да се свържете с ecovarna.info чрез нашата интернет страница. В случай че откажете личните Ви данни да бъдат обработени, ecovarna.info няма да може да осъществи комуникация с Вас чрез интернет страница си.

 

Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни?

Обработваните данни се предоставят само на по-долу споменатите получатели след предоставени гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки, съответстващи на изискванията на българското и европейското законодателство.

Всеки един от съвместните администратори по-горе би могъл да предоставя лични данни в конкретни случаи на:

държавни и общински органи с цел изпълнение на законите на страната или при изпълнение на законно издадени заповеди и искания за съдействие;

доставчици на услуги по съхранение на информация (електронна поща и клауд услуги), както и по поддръжка на софтуерните системи на Сдружението;

адвокати, адвокатски дружества и юридически консултанти, с цел изясняване на въпроси от трудово, социално и друго правно естество, възникнали в хода на изпълнение на задълженията на администратора.

За какъв период се обработват личните ми данни?

Личните данни се изтриват при отпадане на първоначалнотооснование (или цел) за обработването им.

 

Осъществява ли се автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране?

ecovarna.info не обработва личните Ви данни автоматизирано, нито пък осъществяваме профилиране на база получените запитвания или съобщения чрез интернет страницата си.

 

Има ли намерение ecovarna.info да предава личните ми данни в трета държава или на международна организация?

ecovarna.info не предава лични данни в трета държава или на международна организация. При промяна на тези обстоятелства ще бъдете информирани.

 

Какви права имам като ползвател на интернет страницатана ecovarna.info?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, имате право на:

Информираност и достъп до личните Ви данни–имате право да знаете какви Ваши лични данни обработва ecovarna.info, както и право да поискате и да получите достъп до личните Ви данни, на удобен носител и в разбираем формат;

Коригиране – ако данните са неточни, можете да поискате същите да се редактират;

Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“) – след искане от Ваша страна, ecovarna.info може да изтрие личните Ви данни, като това право би могло да бъде ограничено с оглед спазване на законови задължения за съхранение на информация или на база легитимен интерес от страна на ecovarna.info.

Ограничаване на обработването – доколкото това е възможно с оглед на конкретната ситуация и законовите изисквания;

Възражение спрямо обработването на Ваши лични данни – можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни, ако те се обработват въз основа на легитимния интерес на ecovarna.info;

Право на защита по съдебен или административен ред – ако мислите, че правата Ви по Регламента са били нарушени, можете да подадете оплакване пред Комисията за защита на личните данни.

 

Как да защитя правата си ако смятам, че са нарушени?

В случай, че искате да упражните Ваши права във връзка с личните Ви данни или считате, че те са нарушени, може да се обърнете към:

Лице за контакт: Илиян Илиев
Ел.поща: info@ecovarna.info
тел: +359 52 306 423
Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ecovarna.info), гр. Варна, ул. „Сава Радулов“ №14, партер.

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
GPS координати: N 42.668839    E 23.377495
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518, 02/91-53-555, 02/91-53-519
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg