В Обществен център за околна среда и устойчиво развитие вярваме, че обществените пространства са сърцето на всяка общност. Те помагат за укрепването на връзките между хората и местата, където живеят. Ето защо, създаването на обществено място трябва да бъде съвместен процес между граждани, експерти и управленци, чрез който можем да оформим нашите обществени пространства, за да можем да увеличим максимално ползата от тях.

Създаването на обществени пространства с активното участие на гражданите не е нова идея, нито идея на ОЦОСУР. От своето създаване сдружението постоянно се застъпва за въвеждането на концепцията „Устройване на обществените пространства“ (Placemaking). В началото стартирахме с идеите на Project for Public Spaces и разработения от тях  цялостен подход за създаване на едно обществено място. След това обогатихме подхода си, като използвахме знанията на „Завръщане на споделените градове„,  където обърнахме внимание на плейсмейкинга в посткомунистическите страни и техните специфики.

Устройването на обществени пространства принадлежи на всички: посланието и мисията на подобна идея са по-големи от един гражданин или една организация. Като инициатори на инициативата „Активни за устройване на обществени пространства“ ще подкрепяме активни граждани, които са готови да споделят опит, ресурси, идеи и намиране на съюзници за реализирането на техните идеи.

Предизвикателството

Инициативата „Активни за устройване на обществени пространства“ цели да насърчи създаването на по-добър градски дизайн чрез използването на различни творческите модели от местните общности, които да подкрепят устойчивото му развитие.

С участието на гражданите в процеса по създаване на планове за развитие на обществените пространства, можем максимално да се възползваме от активността, вдъхновението и потенциала на местната общност. Това ще доведе до създаването на качествени публични пространства, които допринасят за здравето, щастието и благополучието на хората.

Участието в процеса на планиране, показва на хората колко мощна може да бъде тяхната колективна визия. Помага им да си представят всекидневните пространства и да виждат потенциала на паркове, малки между блокови градинки, площади, квартали, улици, пазари и обществените сгради.

За съжаление, действащите процеси на планиране в нашите общини са толкова институционализирани, че заинтересованите страни в общността рядко имат шанса да изразят собствените си идеи и стремежи за местата, които обитават. Общинските управници със сигурност нямат отговори на всички въпроси макар да притежават цялата отговорност за взетите решения. Устройването на обществени пространства може да промени това положение, като покаже на проектантите, архитектите и инженерите широката стойност на преминаването извън тесния фокус на техните собствени професии, дисциплини и програми. Опитът ни показва, че когато управниците приветстват този вид активно гражданско участие, те си спестяват много главоболия – от улици с голям трафик, през малко използвани паркове, до недобросъвестните проекти, чиято цел единствено е усвояване на публични средства.

Действия

„Активни за устройване на обществени пространства“ търси граждани, активисти, визионери, които да представят своите комплексни идеи, като отчитат физическите, социалните, екологичните, културните и дори духовните качества на едно място. Едно обществено пространство не може да бъде измерено само с неговите физически качества. То също трябва да служи на хората, като жизненоважен ресурс. Хората от всички възрасти, с различни способности и различен социално-икономически произход могат да участват в създаване на идентичност и поддръжка на обществените пространства.

Очакваме и вашите предложения за инициативата на ел. адрес: ecovarna.info@gmail.com.

Проектите трябва:

– да осигуряват баланс между природните и антропогенните фактори и да създават предпоставки за устойчиво развитие на Варна;

-да съдържат кратка обяснителна част за местонахождението на обществената територия, сегашното й състояние и визия за бъдещото й развитие;

– да бъдат придружени с визуализация – снимка на настоящото състояние на мястото и цветна скица, схема на бъдещото;

– да са придружени с кратко CV на автора.

От изучаване на споделени практики в над 50 държави и няколко реализирани от нас пилотни проекти във Варна сме твърдо убедени, че широкото гражданско участие е най-ефективният подход за създаване и съживяване на обществените пространства. За нас създаването на едно обществено пространство е и процес, и философия. Методиката ни е съсредоточена около наблюдение, слушане и задаване на въпроси на хората, които живеят, работят и играят в определено пространство, за да бъдат разбрани техните нужди и стремежи за това пространство и за тяхната общност като цяло. С тези знания можем да се съберем, за да създадем обща визия за това място. Визията може бързо да се превърне в стратегия за внедряване, като се започне от дребни подобрения от типа „по-леки, по-бързи, по-евтини“, които носят незабавна полза, както за самите пространства, така и за хората, които ги използват.

Координатор на проекта:

илиан илиев

Илиян Илиев
тел.: 0887 35 11 41
e-mail: pecsd.us@gmail.com

Партньори:

Инициативата „Активни за устройване на обществени пространства“ се реализира по проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.