Кварталът, в който живея, като собствено споделено пространство

Проект “Младите и кварталът” е фокусиран върху ангажирането на младежките общности и групи, живеещи в района на „Чаталджа“ в град Варна. Целта е те да погледнат на квартала, в който живеят, като на собствено споделено пространство, към което носят отговорност, като на градска среда, която трябва да бъде опазвана, и като на зона за живот, към чието развитие могат да допринесат с идеи и активно участие.

Предизвикателство

Целта на проекта е да въвлече младежите от район „Чаталджа“ във философията на споделянето в градска среда и да ги ангажира с развитието на собствения квартал – споделянето на общо пространство, ресурси, среда, отговорност, време, идеи, интереси и дейности.

Проектът има два основни вида дейности, които да ангажират младежите в желаната посока – от една страна, идейни срещи за анализ, планиране и разработване на идеи за кварталната среда, нейното опазване и развитие, включително и организиране на квартално събитие, а от друга – тематични срещи за обсъждане по теми за градско развитие, прожекции на филми за опазване на околната среда в градски пространства и практични работилници, които ще изграждат в младежите екологични умения за опазване на кварталната среда. Всички тези дейности събират участниците заедно, за да ги учат практически на културата на споделяне чрез знания, умения и идеи. Основна част от дейностите се провеждат в новото споделено квартално пространство „Ателие 14“, част от офиса на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (на ул. „Сава Радулов“ No14 в района на пазара на цветята на „Чаталджа“), а останалата част се провеждат на открито в квартала и в еколагера на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие в с. Езерец.

В края на проекта младежите трябва да генерират серия от идеи за намеса в градската среда на техния квартал с цел неговото опазване и облагородяване, чрез популяризиране културата на споделяне – на пространства, идеи и дейности. Обществен център за околна среда и устойчиво развитие ще подкрепи разработването и реализирането на тези идеи като проекти. Целта е да се търси подкрепа за осъществяването им като последващи дейности чрез финансиращи програми или подкрепа от местния бизнес.

Действия

  1. Комуникационна кампания – тя цели привличане на участници в проекта и общественото внимание към неговото реализиране, като обхваща целия период от началото до края на проекта. В нея са заложени: изграждане на цялостна визия на проекта и рекламни материали за популяризирането му – визия на рекламни материали за участниците и информационни материали за общността; PR кампания – серия от прессъобщения към медиите, статии на сайта на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, информационни публикации в социалните профили на организацията, серия от плакати и информационни материали за разпространение в квартала на специални стендове; специално издание на организационния бюлетин „Лист“, посветено на проекта
  2. Тематични срещи-дискусии – провеждане на три тематични срещи-дискусии (по една през юли, август и септември) с продължителност 4 часа всяка, насочени към представяне на темата за намеса в градската среда и опазване на околната среда в градски условия през различна призма: споделената икономика и култура в градовете; проблемът с отпадъците, свръхконсумацията и алтернативни решения; креативни идеи за природосъобразна намеса в градската и квартална среда. 3. Идейни срещи – след провеждането на всяка от тематичните срещи-дискусии ще се провеждат идейни срещи с обиколка на квартала (по една през юли, август и септември), които ще приключват с работа върху изработената специално за проекта мащабна карта на квартала, на която да се маркират зоните и идеите за подобрение и развитие
  3. Прожекции – във всеки от месеците – юли, август и септември, се организира по една вечерна прожекция в офиса на ОЦОСУР, на която да се представи по един филм от официалната видеотека на организацията, свързани с опазване на околната среда, природоустойчиво оползотворяване на градски пространства, справяне със свръхконсумацията и други градски проблеми на екологията.
  4. Работилници – в три последователни месеца ще се проведат три практични еко-работилници за изграждане на екологични умения в участниците и въвеждането им в идеята за различен начин на консумиране на ресурсите и опазване на средата: Работилница за биосапуни, Работилница за домашна битова химия, Работилница за рециклиране „От нищо нещо“.
  5. Еколагер – за да може сформираната група от младежи в квартала да се сближи допълнително и да сформира екипен дух, както и да се запознае в дълбочина с възможностите за опазване на околната среда, те ще прекарат четири дни заедно в еко-лагера на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие в с. Езерец, където ще имат възможност да се занимават със строителство с естествени материали, работилници за приготвяне на здравословна храна и естествена козметика с природни материали.
  6. Квартално събитие – след средата на проекта, когато участниците са преминали през достатъчно и разнообразни дейности по проекта, които да ги вдъхновят как да се намесят здравословно в кварталното пространство, те ще трябва да измислят и реализират малко квартално събитие, което да стъпи на концепцията за споделено градско пространство и културата на споделяне.
  7. Разработване на идейни проекти – през последните две седмица на проекта, на базата на всичко преживяно от участниците, те ще трябва да структурират идеите си за развитие на квартала и да разработят по-дълбочинно идеи за неговото развитие като споделено пространство за живот. Екипът на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие ще подпомогне разработването на тези идеи на ниво проектопредложения, които могат да бъдат подадени за финансиране по различни програми.

Резултати

Очакван резултат 1 – Включени поне 15 младежи в проекта, от които поне 10 да се сформират като траен кръг от активни младежи в квартала, с които Обществен център за околна среда и устойчиво развитие да работи. Очаквано въздействие – Събуждане и повишаване на ангажираността на младите към опазването и развитието на район Чаталджа. Стартиране на реална практика на територията на Варна за ангажиране на общността в поддържането на споделена градска зона .

Очакван резултат 2 – Проведени над 10 срещи и събития в новото пространство, които да го популяризират и направят разпознаваемо за младежите от квартала като зона, която им дава пространство за развитие. Очаквано въздействие – Развитието и популяризирането на споделено пространство, отворено за общността на територията на широк център във Варна, извън стандартно лансираните за това градски зони.

Очакван резултат 3 – Разработени поне три проектни идеи; Подадена поне една от тях за финансиране по програма или към корпоративен спонсор. Очаквано въздействие – Директно въвличане на младежката общност в дългосрочно развитие на идеята за оформяне на район „Чаталджа“ като споделено пространство за живот и промотиране на културата на споделяне  Очакван резултат – Проведени три ограмотяващи срещи по темата, разработени материали и публикации, които да популяризират концепцията, подаден поне един микро-проект в тази насока. Очаквано въздействие – Популяризиране на културата за споделяне в градска среда и развитие на кварталите чрез ангажиране на общността във Варна.

Координатор на проекта:

илиан илиев

Илиян Илиев
тел.: 0887 35 11 41
e-mail: pecsd.us@gmail.com

Партньори:

Община Варна, дирекция „Младежки дейности и спорт“, програма „Младежки проекти 2018“.