Да дадем втори шанс на книгата!

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие разработи и спечели проект в конкурса „Направи си сам: Живот без боклук – Eсен’16“ на Екологично сдружение „За земята“. Проектът „Спасители на книги“ се реализира в съответствие с политиките по устойчиво управление на отпадъците, подкрепяни от организацията.

Предизвикателство

В хода на дългогодишната инициатива за рециклиране на хартия „Лист по лист”, от  отпадъчните потоци се откриват и могат да бъдат извлечени книги, които имат голяма интелектуална стойност и не заслужават да попадат в общата отпадъчна маса, предназначена за рециклиране. В повечето случаи тези книги са в лошо състояние, но могат да бъдат използвани повторно, като се налага да бъдат реставрирани и ремонтирани. Друга група книги – с висока антикварна и художествена стойност, могат да бъдат съхранени чрез тяхното ксерографско или фотографско възпроизвеждане, както и чрез дигитализиране.

Действия

Дейностите по извличане, възстановяване и съхраняване на книгите ще допринесат за опазването на околната среда чрез намаляване количеството на отпадъчните потоци от хартия, както и спестяване на  материални ресурси и енергия. Интелектуалният продукт от използването на тези книги надвишава значително тяхната стойност, като отпадъчна хартия. Предвидените дейности прилагат висшите приоритети на  йерархията на управление на отпадъците – предотвратяване и подготовка за повторна употреба съгласно чл. 4, ал.1, б. „а” и „б” от Директива 2008/98/ЕО на ЕП и СЕС относно отпадъците, като и чл. 6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУО.

По време на проекта се извършва извличане на книги от отпадъчния поток, като паралелно се провеждат дейностите, свързани с реставрацията, ремонта и възпроизвеждането на извлечените книги. В края на проекта реализираният продукт се предоставен за обществен достъп. За гарантиране на устойчивостта, дейността ще продължи и след приключването на проекта, а резултатите ще се мултиплицират.

За реализирането на дейностите по проекта, освен субсидията в размер на 200 лв., предоставена от ЕС „За земята“, ще се ползват допълнително собствени средства на организацията, частично технически ресурси на организацията, както и  доброволен труд.

Резултати

Спасяването на голям брой книги ще доведе до тяхното повторно използване, както  в рамките на организацията, така и за ползване от други обществени организации институции и граждани и  чрез предоставяне на публично достъпни библиотеки.

Чрез възстановяването и съхраняването на книгите, ще се даде възможност те да бъдат използвани пряко и непосредствено от широк кръг потребители, като устойчивостта на резултатите ще се прояви в използването на тези книги и след приключването на проекта, а чрез дигитализирането този ефект ще се мултиплицира.

Координатор на проекта:

илиан илиев

Илиян Илиев
тел.: 0887 35 11 41
e-mail: pecsd.us@gmail.com