Предизвикателство

В България съществува принципна възможност и законодателна рамка, позволяваща на общините да предоставят земеделска земя от общинския поземлен фонд за обработване. Това се прави като вид социална помощ за социално слаби домакинства. Няма ясни параметри доколко този инструмент за подпомагане се използва, както от общините, така и от социално слабите семейства. Съществуват множество маломерни, ниско продуктивни и изолирани общински земеделски земи, които не могат да се обработват с механични способи и не представляват интерес за големите производители. Тези земи могат да се предоставят за разработване на лични стопанства и осигуряване на земеделска продукция за изхранване. Този процес обаче не е популярен и не се използва пълноценно, а подобен тип земи остават необработваеми. Предоставянето на земеделски земи, като социална помощ, на безимотни стопани може да бъде силен социален инструмент, но същевременно и възможност за развитие на малки стопанства, в които да се отглеждат нетехнически култури по екологични способи. Подобна практика би имала силен ефект за осигуряване на хранителна независимост на социално слаби групи от населението, особено в общините със земеделски земи в зони от мрежата „Натура 2000”. Поради ограниченията в способите и мерките при обработването им, терените в екологичната мрежа понякога се превръщат в проблем на собственика.

Действия

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) ще проведе застъпническа кампания за активно използване на общинските земеделски земи, като инструмент за подпомагане на социално слаби домакинства и за насърчаване на тяхната хранителна независимост.

Сдружението ще събере информация за съществуващите положителни практики в общините  или отсъствието на такива. Възоснова на събраните данни ще се извърши нормативно-технически анализ и ще се изготви информационен пакет в полза на заинтересованите страни. Ще се проведе застъпническа и информационна кампания, която да включва общинските администрации и гражданите.

Проектът ще се реализира в Североизточна България, като пилотно са избрани няколко общини, разделени в категории: до 10 000 жители, до 50 000 и над 50 000 души население. Подбрани са общини, притежаващи земеделски земи в зони от „Натура 2000”.

Резултати

В резултат на кампанията, се осигурява механизъм за достъп до земя на социално слаби семейства. Това трябва да осигури тяхната хранителна независимост, което включва и продажба на излишната продукция на местните пазари.

Може да изтеглите пълния доклад по темата от тук.

Координатор на проекта:

илиан илиев

Илиян Илиев
тел.: 0887 35 11 41
e-mail: pecsd.us@gmail.com

Партньори:

Застъпническата кампания се реализира с финансовата подкрепа на Глобалния фонд Грийнгрантс, „Приятели на Земята“ – Европа и Екологично сдружение „За Земята“.