С началото на лятната ваканция на 2019 г. Общественият център за околна среда и устойчиво развитие започва работа по проект „Лятна Еколаборатория“. Основната му цел е да промени нагласата и интересите на младите хора в град Варна към актуалните екологични проблеми. В проекта са планирани няколко обучения за запознаване младите хора с методите за събиране на информация за качеството на околната среда и нейното интерпретиране. Предвижда се е и мащабно доброволческо събиране на данни за наличие на прахови частици във въздуха, нивата на шум, GSM и UV лъчения в различни точки на Варна. Измерванията се извършват със специално предоставена за целта апаратура на доброволците. Информацията за получените резултати се представя пред варненската общественост чрез текущи публикации в Интернет страницата и социалните канали на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, прессъобщения и информационен бюлетин. Очакваме да променим поведението и отношението на младите хора към ежедневните практики на живот, влияещи върху околната среда.

Предизвикателство

Въпросите за качеството на въздуха, който дишаме, водата, която пием, храните, които ядем, техногенните лъченията, на които сме изложени, са все по актуални и определящи живота на хората в големия град. С всяка изминала година обществото става все по-чувствително към тези въпроси. Все по-активни в това отношение стават младите хора. За да изградят собствена визия и отношение към един или друг проблем, те използват наличната информация от Интернет и социалните мрежи. Понякога тя може да бъде спекулативна и подвеждаща, което да доведе до погрешно разбиране на проблемите.

Действия

„Лятна Еколаборатория“ е идея за ангажиране на младите хора, интересуващи се от екологичните проблеми в процесите на активно наблюдение, събиране на информация, обработване, анализиране и оповестяване.

Проведeни са 6 обучения на доброволци на възраст между 15 и 29 години за извършване на мониторинг на околната среда. Всяко от обученията е фокусирано върху една от темите на екологични проблеми на съвременната градска култура – качество на въздуха, водите, храните, нивата на шум, GSM и UV лъчения. Посетени са структури и лаборатории за контрол, функциониращи на територията на гр. Варна. На специално организиран за целта пленер е проведено изнесено обучение по екостроителство, наблюдение на биологичното разнообразие, качество на почвите. Пленерът се провежда в кроя на август в с. Езерец, където Обществен център за околна среда и устойчиво развитие има своя база.

На втория етап от проекта се определят точки на територията на Варна за измерване параметрите на околната среда. В тях Лятната еколаборатория разполага ежедневни пунктове за събиране на информация. Това са ключови кръстовища, булеварди, градски градинки. Част от данните, като UV лъчения, се публикуват в реално време на измерването, други са обработвани, анализирани и след това оповестявани.

Третата фаза от проекта представлява информационна кампания, която включва текущо публикуване на събраната информация в интернет и оповестяването й в медиите, издаване и разпространение на информационен бюлетин „Лист“ и серия от плакати и информационни материали.

Резултати

Резултатът, към който се стремим, е все повече млади хора да са в час с актуалните екологични проблеми на съвременната градска култура, като качество на въздуха, водите, храните, нивата на шум, GSM и UV лъчения. Част от младите хора на Варна да имат необходимите знания и умения, за да участват активно в мониторинга на замърсяванията на територията на града, в който живеят. По този начин да бъде повишена ангажираността им към опазването на околната среда. И не на последно място – във Варна да стартира реална практика за информиране на обществеността по актуалните екологични проблеми.

Координатор на проекта:

илиан илиев

Илиян Илиев
тел.: 0887 35 11 41
e-mail: pecsd.us@gmail.com

Партньори:

Проектът се реализира по програма „Младежки проекти 2019“ на Община Варна.