1. Набирателен фонд “Лист” е инструмент за набиране на средства и безвъзмездното им разходване в подкрепа на природозащитни каузи.
  2. Средствата във фонд “Лист” се набират от:

2.1. Продажбата на безвъзмездно предоставена отпадна хартия за рециклиране от участниците в кампания “Лист по лист” .

2.2. Други дарителски схеми, сътрудничещи си с Фонд “Лист”.

2.3. Индивидуални и колективни дарения.

2.4. Продажбата на безвъзмездно дарени отпадъци, различни от хартия, резултат от други организирани от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие кампании.

2.5. Продажбата на стоки, изработени от отпадъчни материали, предоставени безвъзмездно или срещу заплащане от участници в организираните текущи кампании от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

  1. Калкулиране/разпределение на приходите във Фонда:

3.1. Средствата, придобити от продажбата на отпадна хартия за рециклиране се разходват както следва:

3.1.1. Брутно получената сума от всяка акция се разпределя за покриването на директните разходи направени по акцията (хонорари и гориво).

3.1.1.1. Хонорари се изплащат на екипа, работил по време на акция. Размерът на хонорарите е пряко свързан с общия приход от една акция. §1. При общ приход от акция до 30 лв., максималния размер на един хонорар е 2 лв. §2. При общ приход от акция от 30 до 100 лв., максималният размер на един хонорар е 5 лв. §3. При общ приход от акция от 100 до 150 лв., максималният размер на хонорара е 10 лв. §4. При общ приход от акция над 150 лв., максималният размер на хонорара е 15 лв.

3.1.2. Остатъка от средствата се разпределя: 40% за захранване на фонда и 60% за покриване на (приоритетно по реда, в който следват); 1-текущи разходи по транспортните средства (ремонти, закупуване на резервни части, застраховки, годишни технически прегледи), 2-рекламни материали, 3-информационни материали, 4-административни.

3.2. Разходването на средствата, набрани чрез: Други дарителски схеми сътрудничещи си с Фонда “Лист” или Индивидуални и колективни дарения са обект на конкретни договори между дарителите и фонда. В случай, че не са договорени други условия, дарението се разпределя по схемата: 60% – за благотворителност; 30% – за административни разходи, държавни и банкови такси и данъци; 10% – за информиране, реклама и организиране на нови дарителски кампании.

3.3. Разходването на средствата набрани чрез: Продажбата на безвъзмездно дарени отпадъци, различни от хартия, резултат от други организирани от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие кампании, се подчиняват на правилата за разходване описани в т. 3.1.

3.4. 5. Разходването на средствата, набрани чрез продажбата на стоки, изработени от отпадъчни материали, предоставени безвъзмездно или срещу заплащане от участници в организираните текущи кампании от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, е както следва: §1. От общия приход се приспадат всички направени разходи по събиране, доставяне, изработване, реклама на стоката изработена от отпадъчен материал. §2. Остатъка от общия приход се внася във фонда.

  1. Разходване средствата на фонда:

4.1. Средствата натрупани във Фонд “Лист” се разходват безвъзмездно.

4.2. Решението за тяхната разходване се взема от Управителния съвет (УС) на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, на свое заседание след разглеждане на предложения (проекти).

4.3. Предложенията биват два вида вътрешни и външни.

4.3.1. Вътрешните предложения са подадени от членове на организацията и те са свързани пряко с изпълнението на мисията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

4.3.1. Външни предложения са от участници или дарители в отделните кампании, формиращи фонд „Лист“ или граждани, предлагащи реализирането на инициатива, отговаряща на мисията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Външнни предложения могат да бъдат изпълнявани от предлагащата ги организация или гражданин. В тези случаи фонда отпуска 2/3 от исканата сума. Остатъка трябва да се набави от кандидата като собствен финансов принос.

  1. Този правилник се изменя и допълва с решение на УС на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Координатор на проекта:

илиан илиев

Илиян Илиев
тел.: 0887 35 11 41
e-mail: pecsd.us@gmail.com