Местонахождение на обществената територия: Мястото представлява паркинг на ул. „Студентска“, срещу входа на основно училище „Черноризец Храбър“.

Състояние в момента: Теренът представлява импровизиран паркинг, обслужващ нуждите на живущите в прилежащата жилищна кооперация. Граничи с новопостроен спортен комплекс, а на север е входът на ОУ „Черноризец Храбър“.

Проекто-идея: Да се преустрои теренът в парк с параклис и водно огледало, каквито няма в квартал „Левски“. Да се благоустрои ландшафтът, да се засадят нови дървета, храсти и цветя. Да има нови пейки и беседки. Да се изгради подземен паркинг на няколко нива, с което ще се реши проблемът с паркирането, поне на съседните блокови кооперации.

За автора: Антон Богдев е инженер – проектант. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия в София и Национална гимназия по хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна. В обсега на компетентностите му влизат: изработка на специализирани карти, създаване на цифрови модели на терена, вертикално планиране, изчисление на обеми и количества, геоинформационни системи. За контакт: anton_bogdev@abv.bg.

Очакваме и вашите предложения за инициативата „Как изглежда ЕкоВарна“ на ел. адрес: ecovarna.info@gmail.com.

Проектите трябва:

– да осигуряват баланс между природните и антропогенните фактори и да създават предпоставки за устойчиво развитие на Варна;

-да съдържат кратка обяснителна част за местонахождението на обществената територия, сегашното й състояние и визия за бъдещото й развитие;

– да бъдат придружени с визуализация – снимка на настоящото състояние на мястото и цветна скица, схема на бъдещото;

– да са придружени с кратко CV на автора;

Проектите ще бъдат публикувани в кауза „Устройване на градски територии“ на сайта ecovarna.info. След приключването на инициативата (до набирането на 12 проекто-идеи) ще бъдат внесени в Съюза на архитектите – дружество Варна. Всички 12 идеи „Как изглежда ЕкоВарна“ ще бъдат представени в официална изложба по време на гражданския форум „Конференция по демокрация 2021“, който се провежда ежегодно в последната събота на февруари.

„Как изглежда ЕкоВарна“ е част от инициативата Активни за устройване на общественипространства„.