Ако чужденец от друга държава е готов да отдели една година от живота си, за да се посвети на опазването на околната среда и решаването на екологични проблеми в твоето родно място, защо ти да не отделиш малко време и да подкрепиш тези дейности?

Проектът „Градска екология“ цели да сведе опазването на околната среда и устойчивото развитие до ниво индивидуална отговорност за всеки варненец. В рамките на проекта, младите хора от Варна и областта са въвлечени в различни дейности по опазване на околната среда – от акции по рециклиране и собствено производство на екологични продукти, през кампании за почистване и еко лагери, до образователни кампании по училища, детски градини и други организации.

За период от една година (от септември 2019 до септември 2020 г.) в проекта се включва доброволец от Италия. Разчитаме той да предложи иновативни решения за справяне с местните проблеми и да сподели практики от собствената си страна.

Присъствието на чужденец провокира местните граждани да се замислят по-дълбоко за значението и ефекта от извършването на дейности по опазване на околната среда.

Предизвикателство

Варна е град, в който осъзнатостта на гражданите за личната им отговорност към опазване на околната среда не е достатъчно висока, за да гарантира добро ниво на градска екология. Има свръхконсумация и генериране на отпадъци, ниска култура на разделно събиране и предаване на отпадъците за рециклиране, ниско ниво на осведоменост и съответно предприемане на действие по различни теми от градската екология – екологично строителство, прахова и шумова замърсеност на средата, употреба на неподходящи препарати от битовата химия и т.н.

Високото ниво на свръхпотребление сред гражданите в комбинация с ниското ниво на осведоменост води до генериране на голям обем отпадъци, които не се разделят и рециклират. Това се отразява върху екологията на градската среда – нейната визия, приветливост, замърсеност и ниво на хигиеничност. Високото ниво на шум, лъчения и прахови частици във въздуха, заедно със слабата информираност на гражданите за влиянието на тези явления върху здравето им, води до липса на адекватни предпазни мерки.

Във Варна има малко на брой инициативи, които да предложат разнообразие от екологични дейности и практически умения за природосъобразен начин на живот.

В града има нужда от информационни и образователни кампании за гражданите относно местни екологични проблеми и предизвикателства, както и за практическите решения, възможностите и добрите практики за решаването им.

Действия

Голямото разнообразие от дейности по проекта – кампания за събиране и рециклиране на хартия, лагери за екостроителство, прожекции на екофилми със съпътстващи дискусии, работилници за биосапуни и домашна химия, образователни презентации и пътуващи изложби, разширява възможността посланието на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие за по-природосъобразен начин на живот да стигне до повече хора и те да се разпознаят в него. Проектът разчита на принципа „За всекиго по нещо“ – различни пространства (градско, селско и виртуално), различни теми (рециклиране, екостроителство, биокозметика, градско замърсяване), различни подходи (акции и кампании, лагери, прожекции, работилници, дискусии, обучителни блокове). По този начин посланието за екологичен и устойчив начин на живот, по-висока осведоменост за изборите, които правим, и „зеленият отпечатък“, който оставяме, има възможност да стигне до повече хора.

Резултати

Проектът допринася за увеличаване броя на участниците в акциите по разделно събиране и рециклиране на отпадъци, увеличаване количеството на рециклираните отпадъци и броя на спасените от изсичане дървета чрез рециклиране на хартия, което е част от организационните цели на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Проектът допринася за популяризиране на новите инициативи на организацията на местно ниво, нейното развитие във времето и постигнатия прогрес по отношение на по-стари, но добре работещи инициативи.

Доброволчеството, като устойчив модел за подкрепа и развитие на граждански каузи, се популяризира сред местната общност и дава алтернатива на решенията около обществено значими въпроси.

Координатор на проекта:

илиан илиев

Илиян Илиев
тел.: 0887 35 11 41
e-mail: pecsd.us@gmail.com

Партньори:

Европейски корпус за солидарност

Център за развитие на човешките ресурси