Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 26/10/2020

Община Варна мълчи за сега за новозаградените места в Морската градина. Обществен център за околна среда и устойчиво развитие получи сигнал за поставяне на колчета, мрежи и табели „Частен имот“ на терен с над 30 дървета до комплекс „Максим“ на 2 октомври. Направихме запитване по Закона за достъп до обществена информация до общинска дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ относно статута и плановете за устройство на поземления имот, както и на още три съседни. Поискахме да ни бъде предоставена цялата налична информация за съществуващ или в процес на разработка ПУП-ПРЗ за въпросните имети и постъпили инвестиционни намерения за тях. Поинтересувахме се и от процедурата по изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на целия Приморски парк. Налице е надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на подобна информация. В последния законоустановен ден за отговор от Община Варна са отговорили, че предоставят достъп до информацията, но след 30 дни. Очакваме това да се случи до 20 ноември.

На запитване по същата тема до Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Варна, ни отговориха, че „няма данни за процедирани инвестиционни предложения, планове и програми“ за въпросните имоти.

Самото заграждане на имота от новия собственик показва фактическо намерение за упражняване правото на собственост и за ползване на имота, коментира адвокат Александър Асенов. Според него липсата на процедирани инвестиционни предложения не означава, че такива липсват. Възможно е да става въпрос за проекти, които не са подадени все още или не изискват съгласуване с екоинспекцията.

Може да подкрепите борбата ни с институциите за по-зелена Морска градина, като направите дарение с основание #ПравенФонд. Благодарим предварително!

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина