Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 03/11/2020

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие категорично възразява срещу изграждането на инсталация за термично третиране на отпадъци на фирма „Екосоник“ ЕООД в Девня. Писменото възражение беше изпратено до Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Варна. Инсталацията представлява специализиран инсинератор с ротационна пещ за изгаряне на отпадъци с капацитет до 4.0 t/h или 95 t/24h. Освен битови и домакински отпадъци, в него се предвижда изгаряне още на производствени неопасни, както и  опасни отпадъци, медицински отпадъци и странични животински продукти.

През февруари т.г. РИОСВ-Варна прекрати процедура за разширяване на друг инсинератор – този на фирма „ЕкоСейф“ ООД. Желанието на инвеститора беше да бъдат включени нови кодове отпадъци за горене, в това число и опасни като азбест, нефтопродукти, твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества, маслени филтри, спирачни и антифризни течности и др.

Управител и на „ЕкоСейф“ ООД и „Екосоник“ ЕООД е едно и също лице – Станислава Евтимова, а фирмите са регистрирани на един и същи адрес в гр. София. Двете инвестиционни предложения на реално един и същ инвеститор се реализират в съседни имоти в Девня.

Близо до мястото за реализация се намира т.нар. вододайна зона на ВиК-Девня, която към момента захранва с питейна вода не само близките населени места, но и град Варна. Не е ясно как опасните и неопасни отпадъци ще окажат влияние върху качеството на и без друго ограничените водни ресурси в областта, коментират от екоорганизацията.

Необходимо е да се отчете не само „безопасността“ на подобно съоръжение за околната среда и здравето на живеещите в района, но и комулативния ефект от всички промишлени производства на територията на Община Девня, което реално не е сторено, посочват от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

За нас, като организация, работеща за опазване на околната среда, изгарянето на отпадъци е последен, краен вариант, при изчерпани всички останали методи за третиране на отпадъците, се посочва в становището.

Възражение срещу инвестиционното предложение на фирма „Екосоник“ са изпратили и от сдружение „Дишай, Девня“.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина