Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 03/11/2020

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие категорично възразява срещу изграждането на инсталация за термично третиране на отпадъци на фирма „Екосоник“ ЕООД в Девня. Писменото възражение беше изпратено до Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Варна. Инсталацията представлява специализиран инсинератор с ротационна пещ за изгаряне на отпадъци с капацитет до 4.0 t/h или 95 t/24h. Освен битови и домакински отпадъци, в него се предвижда изгаряне още на производствени неопасни, както и  опасни отпадъци, медицински отпадъци и странични животински продукти.

През февруари т.г. РИОСВ-Варна прекрати процедура за разширяване на друг инсинератор – този на фирма „ЕкоСейф“ ООД. Желанието на инвеститора беше да бъдат включени нови кодове отпадъци за горене, в това число и опасни като азбест, нефтопродукти, твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества, маслени филтри, спирачни и антифризни течности и др.

Управител и на „ЕкоСейф“ ООД и „Екосоник“ ЕООД е едно и също лице – Станислава Евтимова, а фирмите са регистрирани на един и същи адрес в гр. София. Двете инвестиционни предложения на реално един и същ инвеститор се реализират в съседни имоти в Девня.

Близо до мястото за реализация се намира т.нар. вододайна зона на ВиК-Девня, която към момента захранва с питейна вода не само близките населени места, но и град Варна. Не е ясно как опасните и неопасни отпадъци ще окажат влияние върху качеството на и без друго ограничените водни ресурси в областта, коментират от екоорганизацията.

Необходимо е да се отчете не само „безопасността“ на подобно съоръжение за околната среда и здравето на живеещите в района, но и комулативния ефект от всички промишлени производства на територията на Община Девня, което реално не е сторено, посочват от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

За нас, като организация, работеща за опазване на околната среда, изгарянето на отпадъци е последен, краен вариант, при изчерпани всички останали методи за третиране на отпадъците, се посочва в становището.

Възражение срещу инвестиционното предложение на фирма „Екосоник“ са изпратили и от сдружение „Дишай, Девня“.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина