Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 20/04/2020

Велина Барова от фондация „Блулинк“ споделя резултатите от изследване за ролята на Интернет и онлайн комуникациите в насилието, основано на пола. Дали онлайн комуникациите възпират или реално помагат на насилието и до колко могат да ни помогнат във воденето на здравословен диалог? Има ли пряка връзка между онлайн насилието и това в реалния живот? Отговори на тези и още други въпроси може да намерите в представеното проучване по време на „Конференция по демокрация 2020“.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина