Публикувано на 11/08/2020

Местонахождение на обществената територия: Мястото представлява площад „Съединение“, известен сред варненци като Червения площад, намиращ се между бул. „Осми Приморски полк“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Иван Аксаков“.

Състояние в момента: Площадът е занемарен от доста години. Има нужда от основен ремонт. Новозасадените дървета изчезват едно по едно, а настилките не са подменяни. През 2012 и 2015 г. са сменяни само плочките на фонтана на площадчето.  

Проекто-идея: Да се облагороди площадното пространство. Да се промени хоризонталната и вертикалната геометрия с плавни форми. Да се осигури достъпна среда. Да се появят паркови елементи, релефни форми и нова растителност. Да се премести на югоизток велоалеята, която разсича пространството на площада. Да се проектира нова детска площадка от юг.

Да се изградят нови фонтани, както и сухи такива, ново осветление, чешми и кошчета за отпадъци.

За автора: Антон Богдев е инженер – проектант. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия в София и Национална гимназия по хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна. В обсега на компетентностите му влизат: изработка на специализирани карти, създаване на цифрови модели на терена, вертикално планиране, изчисление на обеми и количества, геоинформационни системи.

„Как изглежда ЕкоВарна“ е част от инициативата „Активни за устройване на обществени пространства“.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина