Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 08/10/2020

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие изиска от Община Варна Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) или проекта за такъв на четири частни имота в Морската градина. Имотите са с площ над 5 дка и са разположени около комплекс „Максим“.

Със заявление за достъп до обществена информация са изискани и инвестиционните намерения за частните поземлени имоти. В срок до 14 дни общината трябва да предостави и цялата налична информация по изработването на ПУП-ПРЗ на Приморски парк (Историческо ядро на Морска градина, м. Салтанат, м. Горчивата чешма, м. Траката). Съществува задание за изготвянето му, възложено с договор от 2014 г.

От Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Варна е поискана документация за изготвяне на екологична оценка на ПУП-ПРЗ за четирите частни имота, както и за цялата Морска градина.

Налице е надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на информацията, се посочва в заявленията, входирани на 7 октомври 2020 г.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие получи сигнал в края на миналата седмица за заграждане с телена ограда на близо 800 кв. м с над 30 дървета до комплекс „Максим“  и поставяне на табели „Частен имот“.

Близо 31% от Приморски парк е частната собственост според данни от Заданието за извършване на ПУП-ПРЗ. Толкова е и зключителната държавна собственост. Общинската собственост е само около 8 на сто, но държавата е предоставила на общината още 17% за безвъзмездно ползване.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина