Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 08/10/2020

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие изиска от Община Варна Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) или проекта за такъв на четири частни имота в Морската градина. Имотите са с площ над 5 дка и са разположени около комплекс „Максим“.

Със заявление за достъп до обществена информация са изискани и инвестиционните намерения за частните поземлени имоти. В срок до 14 дни общината трябва да предостави и цялата налична информация по изработването на ПУП-ПРЗ на Приморски парк (Историческо ядро на Морска градина, м. Салтанат, м. Горчивата чешма, м. Траката). Съществува задание за изготвянето му, възложено с договор от 2014 г.

От Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Варна е поискана документация за изготвяне на екологична оценка на ПУП-ПРЗ за четирите частни имота, както и за цялата Морска градина.

Налице е надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването на информацията, се посочва в заявленията, входирани на 7 октомври 2020 г.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие получи сигнал в края на миналата седмица за заграждане с телена ограда на близо 800 кв. м с над 30 дървета до комплекс „Максим“  и поставяне на табели „Частен имот“.

Близо 31% от Приморски парк е частната собственост според данни от Заданието за извършване на ПУП-ПРЗ. Толкова е и зключителната държавна собственост. Общинската собственост е само около 8 на сто, но държавата е предоставила на общината още 17% за безвъзмездно ползване.

 

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина