Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 11/12/2020

Днес отбелязваме Световния ден на планините. Денят се чества от 2003 г., когато генералната асамблея на ООН фокусира вниманието към проблемите на планинските райони и необходимостта от помощ на хората, живеещи в тях. Планините заемат почти една четвърт от сушата на Земята и са източник на средства за съществуване на почти 12% от населението на планетата.

Заради замърсяването на планините, населението в тях все по-често се сблъсква със суша, глад, увеличаване на случаите на свлачища, наводнения и други стихийни бедствия.

Най-близо разположената до Варна планина е Камчийска. Тя формира северната част на крайморския дял на Стара планина. На изток граничи с Черно море, на север достига до долината на р. Камчия. Зоната е включена в Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Камчийска планина е разположена на прелетния път на птиците Via Pontica и има международно значение за реещите се птици – щъркели, пеликани и грабливи птици. Мигриращите птици преминават Стара планина именно в тази част, тъй като това е най-ниската и лесна за преодоляване преграда.
Камчийска планина е едно от най-значимите места в страната за осояда, малкия креслив орел, малкия орел, полубеловратата мухоловка, червеногърбата сврачка, както и за четири вида кълвачи – средния пъстър, сирийския, черния и сивия.

Най-високата точка на Камчийска планина е връх Каменяк (627,1 m) и се намира в най-западната ѝ част, на 1,2 km северно от едноименното село.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина