Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 11/12/2020

Днес отбелязваме Световния ден на планините. Денят се чества от 2003 г., когато генералната асамблея на ООН фокусира вниманието към проблемите на планинските райони и необходимостта от помощ на хората, живеещи в тях. Планините заемат почти една четвърт от сушата на Земята и са източник на средства за съществуване на почти 12% от населението на планетата.

Заради замърсяването на планините, населението в тях все по-често се сблъсква със суша, глад, увеличаване на случаите на свлачища, наводнения и други стихийни бедствия.

Най-близо разположената до Варна планина е Камчийска. Тя формира северната част на крайморския дял на Стара планина. На изток граничи с Черно море, на север достига до долината на р. Камчия. Зоната е включена в Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Камчийска планина е разположена на прелетния път на птиците Via Pontica и има международно значение за реещите се птици – щъркели, пеликани и грабливи птици. Мигриращите птици преминават Стара планина именно в тази част, тъй като това е най-ниската и лесна за преодоляване преграда.
Камчийска планина е едно от най-значимите места в страната за осояда, малкия креслив орел, малкия орел, полубеловратата мухоловка, червеногърбата сврачка, както и за четири вида кълвачи – средния пъстър, сирийския, черния и сивия.

Най-високата точка на Камчийска планина е връх Каменяк (627,1 m) и се намира в най-западната ѝ част, на 1,2 km северно от едноименното село.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина