Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 26/01/2021

Публично обсъждане на проектобюджета на Варна за 2021 г. и на проектите, за които Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг, ще се проведе на 26 януари чрез онлайн чрез платформа Cisco WebEx Meeting. Обсъждането за проектите за дългосрочен дълг е от 14 до 16 ч., а за проектобюджета на Варна от 16,30 ч. до 18,30 ч. и може да бъде проследено в реално време чрез официалната страница на Община Варна в YouTube на адрес: www.youtube.com/channel/UCxO7Lib2qNuDZozbYYfPrCw.

Коментари и въпроси могат да се изпращат преди и по време на обсъждането на имейли: njotovska@varna.bg и pavdimova@varna.bg. Мненията, предложенията, становищата и въпросите отправени чрез имейлите, деловодството и онлайн ще бъдат отразени в протокол за всяко обсъждане, съобщават от Община Варна.

Проектобюджетът на Варна за 2021 г. възлиза на 556,7 млн. лв., като 68,6 млн. лв. от сумата са средства от европейски проекти и програми. През 2021 г. Община Варна планира да събере от варненци 28 млн. лв. такса битови отпадъци.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина