Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 30/03/2021

На 25 март зададохме 13 въпроса към бъдещите депутати от Варна. Въпросите бяха формулирани от членове на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Обещахме, че ще публикуваме получените отговори на Ecovarna.info без редакторска намеса в реда на получаването им. Ето отговорите на Николай Танчев, политически кандидат на Демократична България:

  1. Ще предприемете ли необходимите законови инициативи за налагане на вето върху вноса на отпадъци за изгаряне?

Ще предприема всички възможни и необходими инициативи за засилен контрол върху вноса на отпадъци (суровини) за изгаряне и надзор дали се касае за смесени, нерециклируеми отпадъци или става въпрос за отпадък за горене от тип RDF. В случай, че се внася RDF, ще потърся решение за производството му в България, във вече отдавна изградените за целта инсталации и ще следя за това защо тези мощности не се използват (по предназначение).

  1. Какво заляга във Вашата програма по темата с разделното събиране на отпадъци и в частност компостирането от страна на домакинства и заведения за хранене?

Ще защитя устойчивото управление на отпадъците като част от програмата на Демократична България. Ще съдействам за прокарване на добрата практика за събирането на хранителни отпадъци от ресторантите и използването им за биогаз и друг тип инсталации, съгласно добрия европейски опит. Ще спомогна да се осигурят възможности за компостиране на хранителни отпадъци за домакинства и заведения за хранене в града чрез събиране на този тип отпадък и тяхното компостиране в градски условия.

  1. Какви мерки предвиждате, на общинско ниво, свързани с намаляване на генерираните пластмасови отпадъци от търговски обекти, и в частност такива, които предлагат храни и напитки?

На общинско ниво и и за намаляване на генерираните пластмасови отпадъци от търговски обекти предлагаме да има условия за разделно сметосъбиране и рециклиране и за общини с по-малко от 5000 души, но за тези с условия за едновременни нощувки на над 5000 души и граждани.

  1. Каква е вашата позиция по отношение на третирането на излязлите от употреба автомобилни гуми?

Позиция по отношение на третирането на излязлите от употреба автомобилни гуми: местните власти трябва да спомогнат с мерки, политики и дотация за изграждане на предприятия за пиролиза, които да рециклират излезлите от употреба гуми чрез съвременни устойчиви технологии.

  1. Какви действия ще предприемете за възстановяване чистотата на Варненското езеро и какви наказания ще предложите за виновниците за допусната екокатастрофата от спукания тръбопровод?

Действия, които ще предприема за възстановяване на чистотата на Варненското езеро се свързвани с добри практики за възстановяване на биоразнообразието и местообитанията в тази зона от Натура 2000. Наказанията, които се предлагат на виновниците за допусната екокатастрофата от спукания тръбопровод се изпълняват чрез действия на местните (Върховен и Европейски) Прокуратура и Съд. Като политически кандидат на Демократична България ще съдействам за прозрачност и съдебна реформа, чрез която да се гарантира равноправие, законност и правосъдие.

6 и 7. Какви законови промени ще предложите, които да доведат до увеличение на зелените площи в градска среда? Какви законови промени ще предложите, които да доведат до опазване на съществуващите градски зелени площи?

Законови промени, които предлагам за увеличение на зелените площи в градска среда е промяна на ЗУТ и смяната му с един по-добър закон по пример на световния опит (Кодекс за строителство и благоустройство), защитаващ общоевропейските ценности и добри норми за градска среда.

  1. Каква е Вашата позиция относно изсичането за защитния горски пояс в район Горна Трака и последвалите протести от страна на гражданите?

Моята позиция относно изсичането за защитния горски пояс в район Горна Трака се изрази в подкрепата и участието ми в последвалите протести от страна на гражданите. Въпросното място е защитена земеукрепваща гора, буфер срещу наводнения, хармонично място на съжителство между човек и природа със забележителни гледки и трябва да се запази като една зелена зона без ново строителство.

  1. Каква е Вашата позиция относно въвеждането на технологията 5G от мобилните оператори?

Позицията ми относно рискове за здравето и околната среда след въвеждането на технологията 5G от мобилните оператори е , че тази система отговаря на всички международни норми за защита от нейонизиращи излъчвания до 0.1W/m² (10µW/cm²). Единствено наблюдавам загуба на градски местообитания, птици и увеличаване на градската популация на инсекти. Предполагам за връзка с рязката санитарна сеч и ФПЧ в града, при която се унищожиха големи корони на дърветата и местообитания на птици бяха унищожени. Така че електромагнитното лъчение е в допустими норми и се случва добър трафик на мобилни данни и не допринася за занижен имунитет или повишена чувствителност към респираторни зарази, както замърсеността на града, въздуха и др. п.

  1. Какви законови промени бихте предложили или подкрепили за да се улесни процеса на инсталиране и използване на ВЕИ от домакинствата?

Законови промени, които бих предложил или подкрепил за да се улесни процеса на инсталиране и използване на ВЕИ от домакинствата е за това всеки физически субект да има улеснена възможност и право да продава произведената електроенергия, както улеснено може да я купува и да има възможност за избор на елктродоставчик при конкурентни условия. Ще спомогна това да бъде възможно като работя за контрол и отговорност на регулативните органи и те да могат да следят ефективно и оценяват реално цялото негативно влияние на всеки един участник върху околната среда.

11. Какви мерки предвиждат лично като кандидати и като програма на партиите, в чийто листи участват за защита на наследниците на реститути и техните интереси за запазване и развиване на възстановената им собственост? Какви механизми предлагат за защита от отчуждаване на собствеността им за публични нужди? Какви механизми за достойно обезщетение като специална частна собственост на хора потърпевши от национализацията?

Демократична България защитава частната собственост и действа в защита собствеността на наследниците на реститути и техните интереси за запазване и развиване на възстановената им собственост. Механизмите, които предлагаме в защита от отчуждаване на собствеността им за публични нужди се свързват със световния опит и общоевропейското право и механизми за достойно обезщетение, а също за хората потърпевши от национализацията. Все пак трябва да се отчитат нуждите на публичните интереси и да се търси баланс между частния интерес и обществените нужди за общ просперитет и силен морален пример.

12. Какви мерки ще предприемете за запазване в полза на Общината, вече придобита собственост, чрез национализация на градски територии или исторически обекти, не подлежащи на реституция на действителните им собственици, от приватизация в полза на нова частна собственост?

Мерки, които ще предприема за запазване в полза на Общината на вече придобита собственост ще включват мораториум върху продажбата на общински терени за определен период, защото днес (2021) нашата Община, въпреки изтеглен само за 2021 година 80 млн. лв,. заем ще продава над 100 имота. Ще работя за прозрачност, законност и в защита за публичния интерес.

13. Какви предложения за младежка политика ще защитавате в Парламента, извън клиширането „Овластяване на младежите“?

Предложения за младежка политика :
Младите като най- активната част на гражданското присъствие трябва спомогнат за налагане на добрите практики. В цялост младите споделят общоевропейските ценности за политики срещу климатичните промени, за социални права и прозрачност. Затова на младите трябва да се осигурява достъп до места и платформи, за да се запознават с ефективни решения за устойчива околна среда и ефективна администрация и да са носители на климатичните политики. Освен права за младите, трябват и условия те да придобият възможност да работят за:
-Намаляване на финансовия отпечатък на емисиите върху икономиката
– за иновации във водоснабдяване и производство на електроенергия
– за стратегии за радикално намаляване въглеродните емисии
– за силно национално участие като част от Световния ангажимент за климатична неутралност. напредване
– за намаляване на градските парникови газове и замърсяването с ФПЧ  чрез местни политики, градоустройство, мерки срещу запрашаване и за ограничаване на изгарянето на твърди горива
– за промяна на нагласите и радикални мерки за управление на отпадъците и ограничаване на нерегламентираните сметища
Мерки за енергийна ефикасност, устойчива социална грижа за топлинен комфорт и мерки за подобряване качеството на въздуха, почвата и водите.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина