„Дишай, Девня“ срещу изгарянето на отпадъци в общината

Възражение срещу увеличаване капацитета на инсталацията за изгаряне на отпадъци в Девня е подало сдружение „Дишай, Девня“ в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Варна, и Община Девня. Инвестиционното предложение „Увеличаване капацитета на предвидените за изгаряне в инсталацията за термично третиране опасни и неопасни отпадъци, включване на нови кодове отпадъци” е подадено от „ЕкоСейф“ ООД през миналата година. Предложението е за до 9,8 т/ден опасни и 66 т/ден неопасни отпадъци, в това число за включване на нови видове отпадъци за горене, съдържащи нефтопродукти, азбест, опасни вещества, утайки, маслени филтри, спирачни и антифризни течности.

„На територията на Община Девня има достатъчно производствени обекти и отпадъци“, е записано във възражението на гражданската организация. В документа се казва още, че мобилната инсталация е изградена на територия, близка до жилищна.

Още през август 2018 г. жителите на Девня изразяват несъгласието си чрез подписка с изграждането на Мобилна инсталация за термично третиране на опасни и неопасни отпадъци. Въпреки това компанията получава разрешение и същата година реализира приходи от над 1 млн. лв.

Фирмата има залог на търговско предприятие срещу кредит в размер на 2,66 млн. лв. от банката на Цветелина Бориславова.  Дружеството е собственост на софийското „Пърфект Пропърти Портфолио“ ЕООД, чийто едноличен собственик, според Търговския регистър, е 22-годишната Симона Проданова.

„Ние, гражданите на Девня, имаме право на здравословни условия на живот и бъдеще за нашите деца. Категорично възразяваме срещу реализирането на това инвестиционно намерение и ще предприемем всички допустими от закона действия“, се посочва още във възражението на „Дишай, Девня“.


С подкрепата на:

Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Свилена Велчева

Журналист