Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 04/03/2021

Снимка: Ecovarna.info

Найлонови торбички в хралупите на дърветата, безразборно разхвърляни влажни кърпички, зарити в шумата пластамасови чинийки, бутилки и дамски превръзки, деца и възрастни с букетчета от защитени и застрашени видове растения… На такава картина може да се натъкнете през почивните дни в природен парк „Златни пясъци“. Все повече варненци приемат парка като алтернатива за разходки и спорт на застроената и пренаселена Морска градина. Малцина обаче са запознати със статута и ограниченията, които съществуват на територията му.

За неспазване на режимите и условията в защитените зони Законът за биологичното разнообразие предвижда глоба от 100 до 1000 лв. за физическите лица. Още по-строги са санкциите в Наказателния кодекс за унищожаване на защитени видове, а при по-тежки нарушения може да се стигне дори до лишаване от свобода.

На територията на парк Златни пясъци има общо 19 вида растения с консервационна стойност. 9 вида са включени в Червената книга – 8 са с категория „рядък“ – безстъблена иглика, битински синчец, недоразвит лимодорум и др. Снежното кокиче е с категория „застрашен“. Обект на Конвенция по международната търговия със застрашени видове са всички представители на сем. Салепови (орхидеи) и сем. Кокичеви, срещащи се в парка.

За съжаление все по-рядко може да се срещнат тези растения около маркираните маршрути. За сметка на тях са изникнали множество влажни кърпички, които освен че са бионеразградими, нарушават баланса в природата заради консервантите и ароматите в тях. Найлоновите торбички се разграждат в природата за поне 400 години и може да причинят смърт при поглъщане от животните. Пластмасовите бутилки ще останат в гората 450 години, а капачките им – 1000. Дамските превръзки и памперсите ще свидетелстват за човешката глупост още 800 години, преди да бъдат напълно разложени.

Какво е забранено в природните паркове?

Събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; бивакуване и палене на огън извън определените места; добив на полезни изкопаеми по открит способ; дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управлението му и устройствените и технически планове и проекти; събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели; други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление.

До къде се простира природен парк „Златни пясъци“

Природен парк „Златни пясъци“ е с площ от 13,2 кв. км и е вторият обявен парк от 11-те в страната, след ПП „Витоша“. Намира се на 17 км североизточно от Варна. Разположен е успоредно на морския бряг и обгражда едноименния курортен комплекс. На север граничи с Кранево, на запад със селскостопански земи, на изток с шосето Варна – Кранево, а на юг със земи от горския и селскостопански фонд.

Идеята за създаване на парк е документирана още през 1915 г. Но тя се превръща в реалност на 3 февруари 1943 г. Целта при създаването на парка е запазване и защита на ценни растителни и животински съобщества и характерни ландшафти.

Природният парк е защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, част от екологичната мрежа „Натура 2000“.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина