Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 29/06/2020

Да бъде измерен шума в жилищата и на детските площадки около реконструирания бул. „Левски“ това лято. Това е едно от предложенията, около което се обединиха граждански активисти от Варна по време на втората работна среща в Центъра за споделяне и подпомагане на работещи граждански инициативи „Кубрик“.

Гражданската еколаборатория към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие разполага с два професионални шумомера. Това дава възможност за замерване на шума едновременно вътре в жилище и отвън.

След пускането в експлоатация на обновения бул. „Левски“ граждани се жалват от многократно увеличения шум. Почти липсва зелена система около булеварда, която да служи като естествен шумоизолатор. Дори и там, където е налична обаче, тя е сезонна.

Според експерти необходимо е етажно озеленяване. То обаче не е сторено и не е ясно дали изощо е планирано такова.

Гражданските активисти се обединиха около идеята да изискат от Общината по Закона за достъп до обществена информация заданието за проектиране на бул. „Левски“. Да се организира нарочна среща по темата. Да се подеме гражданска инициатива, която да задължи общината да изготви проекти за линейно магистрално екраниране – нещо, което е била длъжна да напарави, така или иначе, по европейска директива.

Още една специална среща поискаха гражданските активисти – по темата за изгарянето на отпадъци. Арх. Калина Павлова предложи да се изработи карта къде и какво количество вносни отпадъци се горят в България. Тя поиска и да се проучи какви ангажименти има поети от правителството за горене на отпадъци.

Във връзка с отпадъците е и друга гражданска инициатива – за намаляване употребата на найлонови торбички. Идеята да се проведе разяснителна кампания сред гражданите и във Фейсбук на 3 юли – Международния ден без найлонови торбички.

Втората работна среща в Центъра за споделяне и подпомагане на работещи граждански инициативи се проведе под формата работна закуска и дискусия за повишаване на гражданската активност във Варна. Срещата се провежда по проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“. В продължение на 33 месеца Центърът за споделяне и подпомагане на работещи граждански инициативи и практики трябва да бъде припознат като място за създаване и отстояване на обществени кампании и каузи. В него гражданските активисти ще получават консултации от специалисти по юридически въпроси, свързани с реализирането на инициативата си. Ще могат да разчитат на популяризирането им в медийните канали и социалните мрежи.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина