Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 01/08/2019

Част 1 

Обща информация 

Мисия – Мисията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е подпомагане процесите на устойчиво развитие в системата “човек – общество – околна среда” чрез превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки гражданин.

Цели:

 • Да разработва ефективни политики, които водят до конкретни резултати за отстраняване на нанесени вреди на околната среда, както и за предотвратяване на бъдещото й увреждане. 
 • Да съдейства за популяризирането и въвеждането на принципите, идеите и постиженията в областта на опазване на околната среда и природосъобразното развитие на обществото. 

Направления на работа – Намаляване, повторно използване и рециклиране на отпадъци; Глобално затопляне, промени в климата, пестене на енергийни ресурси; екоиновации, използване на възобновяеми източници на енергия и екологичен транспорт; устойчиво устройство на градски територии; екологично образование; екологичен мениджмънт на малки и средни предприятия, земеделски стопанства и ферми; забрана използването на генно-модифицирани организми и опасни храни; популяризиране ценностите на Европейския съюз (ЕС) и доброволчеството; мониторинг на фондовете на ЕС в България; демокрация и отстояване на активна гражданска позиция.

Целеви групи –  Граждани, общини, бизнес организации, фермери

Финансови постъпления и разходи 

Приходите по ред на значимост към бюджета на организацията са както следва: Изготвяне и изпълнение на проекти, дарения, предоставяне на услуги, наеми от имущество, членски внос, мърчандайзинг (продажба на артикули). Част от приходите се генерират от финансовите отчисления от търговското дружество „ЗУНА“ ЕООД, собственост на ОЦОСУР, след приключване на финансовата година. Разходите са правят съобразно приетия финансов план (бюджет) и условията, заложени от донорите в договорите за безвъзмездно финансиране.

Управление:

 • Общо събрание с членове: Дарина Иванова, Димчо Томов, Елен Сабатини, Елеонора Николова, Илиян Илиев, Калина Митева, Мариана Панчева, Нора Стефанова, Свилена Велчева, Тодор Славов;
 • Управителен съвет с председател Илиян Илиев и членове Мариана Панчева и Нора Стефанова.

Контакти с нас:

Пощенски адрес: 9010 Варна П.К. 79; телефон 052 306 423; мобилен телефон 0887 351 141; ел. поща pecsd@net-bg.net ; уеб сайт www.ecovarna.info ; facebook.com/pecsd ; youtube.com/channel/UC9wmn9J0u-Wpr9Ny-bwD6zA; twitter.com/pecsd

Част 2 

Текущи инициативи през 2018

Текущите инициативи се разпределят в пет основни направления, наречени още „каузи“. Те са както следва: „Природен капитал“, „Жизнен стандарт“, Енергия и ресурси“, „Демократични ценности“, „Устройство на териториите“, „Храна и здраве“. Вярваме, че хармоничното и балансирано развитие на петте направления едновременно е предпоставка за устойчивото развитие на обществото. Ангажирането ни с всяка една от каузите минава през изпълнението на текущи проекти и инициативи, чиято реализация ни води към постигане на мисията на организацията.

Направление „ПРИРОДЕН КАПИТАЛ“

Кампания „Лист по лист“ – гражданска инициатива за разделно събиране на хартия. Инициативата започна като кампания през 2000 г. и продължава вече 19 години. В нея има записани през годините над 300 участници – училища, детски градини, офиси на фирми, административни единици, домакинства. Участниците приемат доброволно да събират отпадъчната си хартия и да я предават безвъзмездно на ОЦОСУР за рециклиране. Получените средства от продажбата формират бюджет на кампанията. Той включва разходи за текущи дейности (транспорт, гориво, ремонти, административно обслужване, наем офис); разходи за популяризиране; отчисления във фонд „Лист по лист“. През 2018 г. в кампанията активно участие са взели 118 офиси, фирми, домакинства, училища и детски градини. Те са предали за рециклиране 38 453 кг отпадъчна хартия. Това е спасило от изсичане 663 дървета, използвани иначе за нуждите на хартиената индустрия.

Въведохме експериментално и събиране на пластмасови бутилки сред участниците в „Лист по лист“.  Резултатите от инициативата са както следва: Тринадесет (13) участници, събрали и предали за рециклиране 888 кг. пластмаса.

В експеримента със събиране на метални и алуминиеви кенчета (кутийки) резултатите са както следва: Пет (5) участника, успяха да съберат и предадат за рециклиране 45 кг опаковки от алуминий.

Координатор – Илиян Илиев

Фонд „Лист по лист“ – Фондът е част от кампания „Лист по лист“ като инструмент за финансиране и дофинансиране на различни инициативи. През 2018 г. фондът разполага с 300 лева. Средствата са прехвърлен остатък от 2017 г. През изминалата година фондът не генерира допълнителни приходи. Всички постъпления са пренасочени за покриване на разходите. От планираната сума са отпуснати средства за: транспорт за акция за почистване на плажа на 31 октомври – Международен ден на Черно море; средства за домейн и хостване на образователната платформата БЕАМ 21; транспорт на материали за Филмов фестивал „Карантината“. 

Координатор – Илиян Илиев

Мисия „Аз избирам чаша за многократна употреба“ – стартира през 2017 г. след среща на Сабина Максимова и Илиян Илиев. Мисията е продължение на лична инициатива на Сабина Максимова за подмяна на еднократните чаши за пиене на вода в детските градини с многократни. ОЦОСУР от години има планове да се заеме с казуса, но не откриваше човек с личен интерес по темата, който да координира подобен род активности. Целта е да се подпомогнат гражданите, които искат да променят практиката за използване на пластмасови чаши за еднократна употреба на работното място, учебното заведение, обществени места и др. Предвиждат се множество срещи с представители на детски градини, организиране на пътуваща изложба с цел замяна на пластмасовите чаши за еднократна употреба с канчета за многократна. Бюджетът ще се формира от продажбата на канчета за многократна употреба и съфинансиране от фонд „Лист“.

През 2018 г. към мисията се присъединяват над 1200 деца от 13 детски градини от цялата страна. От началото на кампанията в края на 2017 г. до днес повече от 2000 деца от общо 19 общински детски градини в  София, Благоевград, Пазарджик, Търговище, Перник, Чепеларе и Елин Пелин заменят еднократните чаши със собствена чаша за пиене на вода с индивидуален символ. 

Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ доведе до следните резултати в полза на децата, детските градини, делегираните общински бюджети и за обществото като цяло: 2 милиона спестени пластмасови чаши, които щяха да струват на обществото 60 000 лв. (цена на чашите, без да са включени средствата за депониране, извозване и други на пластмасовия отпадък); 7 тона нерециклируема пластмаса, която би останала в природата между 300-500 години; 20 тона спестени въглеродни емисии; 10 тона спестени природни суровини.

До момента ОЦОСУР е обработил над 120 запитвания от всички краища на страната, в които родители, учители и директори търсят решение на пластмасовия проблем в своите детски градини.

Мисията акумулира голяма обществена енергия в полза на смислена промяна, която ще защити правото на децата да израснат като отговорни граждани, опазващи околната среда и разбиращи връзката между собствените си действия и последствията от тях. 

В Община Варна еднократните пластмасови чаши за пиене на вода в детските градини бяха премахнато напълно с нареждане на директора на дирекция „Образование и младежки дейности“ към общинската администрация. 

Координатор – Сабина Максимова

Мониторинг – внос на отпадъци за изгаряне от циментовата индустрия – Наблюдението на вноса на отпадъците започна през 2016 г. През 2018-а бяха регистрирани над двадесет подобни случая. Освен през пристанище „Одесос“, регистрирахме и внос през пристанище „Варна Запад“. С това обектите за наблюдение се увеличиха. Отпадъците, пристигащи на пристанище „Одесос“, се транспортират от БДЖ до циментовия завод в Бели извор. Отпадъците, влизащи през „Варна Запад“ се транспортират с камиони до „Девня цимент“. Успяхме да локализираме една от точките на износ на отпадъци – пристанище Hartlepool, Североизточна Великобритания. Всеки регистриран внос се отразява в информационните ни канали. В следствие на активната ни дейност, по темата се ангажира и телевизия bTV. Направената от тях публикация потвърди някои констатирани от нас факти. (През 2017 г. на българските черноморски пристанища са разтоварени около 50 хил. тона модифицирани отпадъци, показа справка на bTV в екоминистерството. Според същата публикация, отпадъците идват от Англия и са предназначени за „Девня Цимент“ и Бели Извор.)

Направление „ЖИЗНЕН СТАНДАРТ“

Програма за работа с доброволци

От самото си създаване ОЦОСУР непрекъснато е разчитал на помощ от доброволен труд. Като доброволци в организацията са се включили десетки младежи от България и чужбина. От 1997 г. до 2014 активно си партнирахме са “Корпус на мира” – САЩ. От 2005 г. ОЦОСУР има акредитация да работи по програмата „Европейска доброволческа служба“ (ЕДС) като посрещаща и изпращаща организация. По линия на програмата десетки младежи са участвали в наши инициативи и проекти.

ОЦОСУР – Изпращаща/посрещаща организация на доброволци по ЕДС – През 2018 г. ОЦОСУР в качеството си на изпращаща организация не е изпращала  доброволци по програма „Еразъм +“. В качеството си на посрещаща, бяха подадени две проекто-предложения за привличане на доброволец за нуждите на Кампания „Лист по лист“. Проектите не получиха одобрение и финансиране. През 2018 г. организацията не е посрещала доброволец.

Координатор – Нора Стефанова. 

ОЦОСУР – Лятна доброволческа програма – В началото на 2018 г. организацията взе решение да проведе експериментално лятна доброволческа програма, насочена към младежи от гр. Варна. Програмата е с продължителност два месеца (юли и август). Покана за участие се публикува през юни. Записалите се за участие работят в рамките на 6 часа на ден, по индивидуално изготвени графици за всеки един. Всеки доброволец получава субсидия от 4 лева дневни и 2 лева за транспорт. Записалите се за участие младежи подпомагат изпълнението на различните инициативи. През 2018 г. в програмата се записаха петима младежи. Те участваха в кампания „Лист по лист“, мисия „Аз избирам чаша за многократна употреба“; проект „Младите и кварталът“; Гражданска ЕкоЛаборатория; Екоцентър Езерец.

Координатор – Илиян Илиев

Образователна програма – Екоакадемия 

Екоцентър Езерец – проектът стартира 2014 г. със закупуването на 600 кв. м дворно място в с. Езерец от Илиян Илиев и предоставянето му за съвместна дейност по изграждането на Екоцентър. Сътрудничеството се развива чрез организиране на лагери под мотото „Далеч от бетонния град“. Лагерът е място където среща си дават различни поколения. През 2018 г. бяха организирани два лагера. Участниците бяха обучавани в строителство с естествени материали, приготвяне на здравословна храна, приготвяне на козметика с природни материали. Общо 22 души взеха участие в двата лагера. За една част от участниците лагерът беше награда за добрата работа като доброволци в Лятната доброволческа програма 2018.

Мобилен образователен център – Поради ограничения в бюджета МОЦ не беше активен през 2018 г. 

БЕАМ 21 – Система за дистанционно обучение. В системата има разработени и качени модули за обучение за общински служители и общински съветници. Ежегодно Фонд „Лист“ предоставя средства за домейн и хостване на страницата. През 2018 г. не сме използвали платформата.

Координатор – Илиян Илиев

Направление „ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ“

Ежегоден Граждански форум „Конференция по Демокрация“ – Провежда се по инициатива и със спонсорството на арх. Калина Митева /Павлова/. Събитието има за цел: да отбелязва развитието на гражданското общество във Варна; да осигурява трибуна за представяне на активности в подкрепа на демократичните ценности в обществото – свобода и защита на граждански права; баланс на интереси на различни групи в обществото; постигане на консенсус (договореност); да подпомага провеждането на дебати по прилагането на демократичните ценности и усъвършенстването на демократичните практики. Форумът е открит, ежегодно се канят експерти, съветници, граждански активисти. 

През 2018 г. форумът се проведе на 24 и 25 февруари. Беше подготвен и реализиран съвместно с екологично сдружение „За Земята“ – гр. София. Бяха разгледани темите: споделено създаване и геймификация на градската среда; архитектурен младежки пленер 2017 г. за част от центъра на Варна на КАБ и САБ Варна; построяването на Драматичен театър – Варна; гражданската инициатива “Чаши за многократна употреба”; „Гражданското общество отново под натиск”; “Автономния синдикализъм: самоорганизация и екология в борбите на работното място” (казуса с “Пикадили” – Варна); трудова младежка миграция, бъдещето на труда, застрашените от изчезване професии и предизвикателствата пред нормативното уреждане на новите професии на пазара на труда; демокрацията – дали ни е наложена “отвън” или е част от нас; България по пътя към свободата или как да стане системата по-справедлива; инвестиции и лобиране – ограбване на възможностите за развитие; публични назначения и обществен контрол – къде грешат гражданите; презентация на Черната книга, Фондация “Фридрих Науман”; кампания на индианците в Перу срещу мината в Уакармарканга; баланс на интереси и методи за хармоничен живот при Инките.

Гост лектори на форума бяха: адв. Християн Облаков, Варненско историко-архитектурно дружество „Наследство“; арх. Александра Бабунска, Перник; арх. Чавдара Николова, Камара на архитектите в България, регионална колегия Варна; Сабина Максимова – ОЦОСУР; Велина Барова – Блулинк; Евгени Никитин – Автономен Работнически Синдикат (АРС); инж. Цветелина Панбукчиян, младежка мрежа на НСФЕБ-КНСБ от Варна; Иванина Янкова – юрист, “МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК”, КНСБ – гр. Велико Търново, Тодор Капитанов, юрист, председател на СНЦ “Младежки форум 21 век” от София; Драгомир Константинов, икономист, председател на Фондация “Зеленика”; Цветомир Тодоров, Български Институт за Правни инициативи; доц. Хуан Естебан Юпанки Вилялобос.

Координатор – арх. Калина Митева-Павлова

Правен фонд – През 2014 г. по инициатива на адв. Александър Асенов беше сформиран фонд „Правна помощ“. Целта е да се предоставя правна помощ за граждани и НПО, които не могат да си позволят платени юридически услуги в защитата на възникнали екологични казуси. Втората цел на фонда е да подкрепя предоставянето на юридическа експертиза при изготвянето на становища по различни законопроекти и при воденето на граждански дела. Средствата постъпили във фонда са от: 

 1. Разработване на Проект на Закон за изменение и допълнени на енергията от възобновяеми източници.

Основни цели на законопроекта:

 • да се оптимизира законовата рамка за развитието на производството и потреблението на  електрическа енергия от възобновяеми източници и в частност на дейността на производителите на електрическа енергия, които са и потребители на същата енергия за собствени нужди и за собствено потребление;
 • да се въведат легални определения за разглежданите понятия „потребител-производител” и „нетно отчитане”, което да позволи усъвършенстването на тяхната нормативна регламентация и ефективното им въвеждане в практиката;
 • да се проведат адекватни политики за енергийна децентрализация на национално и местно ниво и да се стимулира генерирането на енергията за собствено потребление като се облекчи максимално инвестирането в тези дейности.
 1. Участие в обществени консултации относно публикувания в портала за обществени консултации Проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

Представяне на Предложение за допълнение на Правила за измерване на количеството електрическа енергия, както и представяне на мотиви  и коментар към Проекта за ПИКЕЕ. 

 1. Информационна и застъпническа кампания относно драстичното намаляване на цената на изкупуване на електрическата енергия от малки производители на електроенергия, които ползват енергията и за свои нужди.

Проблемите са свързани с прилагането на:

 1. Разработване на рамков договор относно изпълнение на задължението по чл.33 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за търговски обекти – разделно събиране и предаване за рециклиране на отпадъци от опаковки.

Проучване на възможностите ОЦОСУР да предоставя услугата в рамките на Кампания „Лист по лист” – ”Договори за  търговски обекти по ЗУО”.

 1. Продължаваме подкрепата за Рибарската кооперация в района на рибарско селище в местност Малка чайка.

Разработени са документи до институциите за решаване на проблема с рибарското селище, като конкретно са депозирани сигнали до Специализираната прокуратура и до Омбудсмана.

Актуализиран е ситуационен правен анализ относно статута на рибарското селище и инвестиционното намерение /вкл. изменението на ПУП/ в местност Малка чайка.

Координатор – адв. Александър Асенов

Направление „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ“

Проект „Младите и кварталът“ – Проектът е фокусиран върху ангажирането на младежките общности и групи, живеещи в района на Чаталджа във Варна. Целта е младежите да погледнат на своя квартал като на собствено споделено пространство, към което носят отговорност, като на градска околна среда, която трябва да бъде опазвана и като зона за живот, към чието развитие могат да допринесат с идеи и активно участие.

В рамките на проекта бяха реализирани няколко основни дейности: идейни срещи за анализ, планиране и разработване на идеи за кварталната среда, нейното опазване и развитие;  организиране на квартално събитие; тематични срещи за обсъждане на градското развитие, прожекции на филми за опазване на околната среда в градски пространства и практични работилници, които да изградат в младежите екологични умения за опазване на кварталната среда; ситуиране и популяризиране на споделено квартално място за работа и идеи – „Кубрик“, като зона, която подкрепя жителите в района в процеса на развитие на квартала; изработване на списък с идеи за развитието на градската среда в района на Чаталджа.

Общо 89 човека са взели пряко участие в различните дейностите по проекта. 60% от тях са на възраст между 15 – 29 г. От тях 20% са от района на Чаталджа.

Координатор – Илиян Илиев

Направление „ЕНЕРГИЯ И РЕСУРСИ“

Мисия „Слънчев покрив и на моя дом“ – цели да изучи и актуализира процеса по инсталиране на фотоволтаични инсталации за покриване на нуждите от електрическа енергия на домакинствата. Мисията стартира през 2009 г. с реализирането на проект „Слънчев покрив и на моя дом“, финансиран от фондация „Екообщност“. Със средства, предоставени от фондацията, бяха закупени фотоволтаични модули и инвертор, които бяха монтирани на покрива на еднофамилната къща на Илия Иванов Бойчев. Така беше инсталиран първият ФЕЦ „Илиев“. Процедурата отне три години и бе обследвана от край до край. Информацията беше описана в наръчник в помощ на гражданите. През 2015 г. към мисията се включи Илиян Иванов Илиев, който със собствени средства закупи и монтирана фотоволтаична централа ФЕЦ „Илиев 1“ и предостави събраната информация за нуждите на мисията. След всяка процедура ОЦОСУР прави доклади за възможностите и пречките за инсталиране на малки фотоволтаични централи в България. От 2016 г. докладите отразяват и ангажиментите на домакинствата към поддържане на централите и участието им на енергийния пазар. Докладите периодично се представят пред представители на българските и европейските институции. През 2018г. ОЦОСУР продължи да извършва ежемесечният мониторинг и да трупа данни.

В рамките на мисията, през 2018 г. започнахме работа по изработване на предложения за законодателни промени с цел въвеждането на „нетното отчитане на енергията“ на домакинствата, произвеждащи ел. енергия за собствени нужди. Сформира се работна група от представители на ОЦОСУР, Черноморски енергиен клъстер, Център за енергийни решения и “Грийнпийс” – България. Правният фонд към ОЦОСУР изготви анализ на действащото законодателство, след което в режим на срещи и обсъждания беше формиран пакет от предложения за законодателни промени. Работата по внасянето на промените ще продължи през 2019 г.

Координатор – Илиян Илиев

Направление „ХРАНА/ЗДРАВЕ“

Гражданска ЕкоЛаборатория – Създадена по идея на д-р Димчо Томов и Тодор Славов през 2014 г. Целта е предоставяне на услуги за алтернативно замерване на параметри на околната и техногенната среда, които имат влияние върху здравето и работоспособността на хората. Данните от извършваните измерванията имат консултативен характер и подпомагат гражданите във вземането на информирани решения. Към момента лабораторията разполага с апаратура за измерване на UV-лъчение и електомагнитно замърсяване.

През 2017 г. получихме покана от екологично сдружение „За Земята“ за общи действия с лабораторията. Целта бе да съберем данни за средните нива на серен диоксид (SO2) и азотни оксиди (NOx) за три месеца (средата на декември – средата на март) на около 25 локации на ключови места в България. Задачата пред ОЦОСУР беше да координира дейностите по поставяне на diffusion tubes/дифузионни тръби за замерване на средна концентрация на SO2 и NOx през зимните месеци. Събирането на данни се извърши от декември 2017 г. до февруари 2018 г. Бяха инсталирани дифузионни  тръби за NOx и за SO2 във Варна – 2 локации, гр. Каспичан – 1 локация, гр. Русе – 2 локации и гр. Търговище – 1 локация. Събраните проби бяха изпратени за анализ в холандска лаборатория. Поставянето на тубите беше отразено от ТВ репортаж. В края на 2018 г. резултатите бяха получени от колегите от ЕС „За Земята“.

През 2018 г. чрез Гражданска ЕкоЛаборатория реализирахме граждански мониторинг в рамките на проект „Младите и кварталът“. Проектът предвиждаше обучение на доброволците в работа с необходимата техника. Събирането на информация стана по пет показателя – фини прахови частици (ФПЧ2,5 и ФПЧ10), шум, лъчения от GSM-излъчвателите (клетки). След обработка и анализ на събраната информация  изработихме карта на района, визуализираща резултатите. 

Резултатите бяха оповестени по време на проведено квартално събитие и публикувани в отпечатания бюлетин „Лист“, който беше разпространен в района.

Координатор – Илиян Илиев

Част 3 

Реализирани активности пред 2018

Проведено годишно общо събрание – На 02.06.2018 г. ОЦОСУР проведе годишното си общо събрание. На него членовете на сдружението приеха годишните отчети на ОЦОСУР и „Зуна” ЕООД (търговската фирма на ОЦОСУР). Взеха решение да се прехвърли реализираната печалба от „Зуна” ЕООД в ОЦОСУР за използването й за благотворителни цели. Приеха план и бюджет за 2019 г.

Пререгистрация в търговският регистър – В следствие промяна на законодателството и с решение на ОС на ОЦОСУР през 2018 г. сдружението се пререгистрира в Търговският регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Разработване на „Бизнес модел“ на ОЦОСУР. – Разработването на бизнес модел беше провокирано с оглед променящата се обществена среда и натрупани познания по темата от обучително пътуване с ЧЕК. Целта е да се осигури подобряване на организацията на труд и да се повиши конкурентоспособността на организацията, за да може ОЦОСУР успешно да се адаптиране към икономическите, социалните и законодателните промени в България. Беше създаден работен екип. На годишната среща на ОЦОСУР проведена на 15.12.2018 г. работният вариант беше внесен за обсъждане от членове и симпатизанти на организацията. Бяха направени предложения и корекции. Бизнес моделът трябва да бъде внесен за приемане от ОС през 2019 г.

Пускане на нова версия на информационния сайт – с приемането на  „План и бюджет за 2018“ от Общото събрание от 02.06.2018 г., обновяването на съществуващия сайт на сдружението, като основен комуникационен инструмент, стана един от приоритетите. Новата визия и функционалности бяха пуснати в действие през декември 2018 г. По време на годишната среща на сдружението – 15.12.2018 г. новият сайт беше демонстриран официално пред членовете на сдружението.

На 28.10.18 г. проведохме традиционна акция за почистване на плажа на хижа „Ветеран“ съвместно с морски клуб „Приятели на морето“ и туристическо дружество „Родни Балкани“. Акцията се провежда в чест на 31 октомври – Световният ден на Черно море.

Информационен бюлетин „Лист“ – През 2018 г. издадохме един брой на бюлетин „Лист“.

Част 4 

Участие в мрежи и коалиции

Национално ниво

Фондация Блулинк – ОЦОСУР е сред учредителите на фондацията. През 2018 г. фондацията проведе годишната среща на учредителите. Интересите на ОЦОСУР бяха представлявани на срещата от Илиян Илиев (председател на УС). На срещата бяха приети отчетите за изминал период и работни планове за 2018 г. Като член на мрежата, през 2018 г. участието ни се фокусира в проследяване и споделяне на информационните потоци.

Национален алианс за работа с доброволци (НАРД)ОЦОСУР е член от 2003 г. Като член на алианса, през 2018 г. участието ни се реализира в рамките на проследяване и споделяне на информационните потоци. На проведеното годишно общо събрание ОЦОСУР не участва със свой представител.

Коалиция “България зона свободна от ГМО” – Коалицията е с неформален статут. ОЦОСУР участва в нейното създаване. Като член на коалицията, през 2018 г. работата ни се е развивала в рамките на проследяване и споделяне на информационните потоци по темата.

Черноморски енергиен клъстер – ОЦОСУР е член от 2017 г. В качеството си на член на Черноморският енергиен клъстер (ЧЕК) ОЦОСУР участва в проект  „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“. Представител на сдружението участва в две обучителни пътувания за обмяна на опит и иновативни практики за споделяне в сферата на управление на човешките ресурси между партньорите по проекта: Обучително пътуване до гр. Любляна, Словения, в периода 26-30 март 2018 г.; Обучително пътуване до гр. Квилч, Полша, в периода 24-28 юни 2018 г. Вследствие на участието си в проекта управляващият екип проведе дейности с членовете на сдружението за разработване на „Бизнес модел“ на ОЦОСУР. 

Международно ниво:

ПетиБруе  – През 2017 г. по инициатива на Елен Сабатини и под нейна координация установихме контакт с френската организация ПетиБруе. Това е голяма френска природозащитна организация с много клонове. Занимава се с екообразование и има много добре разработени образователни екопакети. Идеята е да осъществим партньорство и да можем да взаимстваме части от образователната им методика. През 2018 г. контактите са в застой.

Мрежата БЕАМ 21 – Участието в мрежата е на неформален принцип. След отказа от финансиране на проектопредложенията на мрежата през 2017 г. и промяна в ръководството на водещата организация – германската фондация „Хенрих Бьол“, комуникацията сред партньорите е в застой. Има вероятност мрежата да прекрати своята работа през 2019 г.

Изготвил – Илиян Илиев (Председател на УС)

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина