Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 25/11/2015

Административен съд – Варна обяви за нищожно решението на Общински съвет–Варна от м. Август, с което съветниците отмениха решението си от м. Март, за одобряване на ПУП-ПРЗ на кв. „Чайка“.

Административен съд – Варна обяви за нищожно решението на Общински съвет–Варна от м. Август, с което съветниците отмениха решението си от м. Март, за одобряване на ПУП-ПРЗ на кв. „Чайка“.

Делото беше образувано по жалба на „Варна Риълтис“ ЕАД и още присъединени 11 жалбоподатели, против Решение № 2218-2 по Протокол № 42 от 05-06.08.2015г. на Общински съвет – Варна, с което на основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет-Варна е отменил свое Решение №2106-14/30.03.2015г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на кв. „Чайка“.

В мотивите на решението съдът сочи, че оспореното решение е засегнато от най-тежкият порок, водещ до неговата недействителност – нищожност, не само по отношение засегнатите от решението имоти на жалбоподателите, а изцяло.Това е така, защото става въпрос за отмяна на решение, с което е приет подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията и възможността на Общински съвет – Варна да „отмени“ свое решение е уредена в чл.214а ал.1 от същия закон.

Съгласно цитираната разпоредба, в 7-дневен срок от получаване на жалба Общински съвет – Варна е могъл да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорен индивидуален административен акт за одобряване на подробен устройствен план или за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересуваните страни, като ал.2 на същият текст предвижда, че новият акт подлежи на обявяване и обжалване по реда, който е предвиден за отменения акт. Нито една от тези предпоставки в случая не е налице.

Срещу Решение №2106-14/40/30.03.2015г., с което е одобрен ПУП-ПРЗ на кв. “Чайка“, съобщено чрез публикация в ДВ № 35/15.05.2015г., са постъпили над 100 бр. жалби, които Общинския съвет е препратил по компетентност на Административен съд-Варна.

Така е видно, че Общински съвет-Варна не се е възползвал от възможността на преразгледа и отмени постановения от него акт, в регламентирания от закона 7-дневен срок.

Решението на съда може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок.

пресслужба

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина