Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Още седмица за предложения по „България 2030“

До 28 октомври 2019 г. гражданите могат да дават предложения и да правят коментари по Националната програма за развитие България 2030 (Bulgaria 2030 proekt) на портала за обществени консултации. Рамковият стратегически документ е от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи. Той определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.
Проектът на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие България 2030 стъпва на Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването ѝ към Европейския съюз. Анализът определя ключовите проблемни области и пропуски в политиките за развитие на страната. Той е обсъден и съгласуван със социално-икономическите партньори в рамките на Икономическия и социален съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Националната програма за развитие България 2030 трябва да бъде одобрена от Министерския съвет. На следващ етап предстои изготвянето на индикативна финансова рамка, предварителна оценка на въздействието и механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическия документ.

Нова – стара програма ще финансира капацитета на чиновниците

През новия програмен период, който започва от 2021 г., България връща за финансиране стара оперативна програма (ОП) за повишаване капацитета на администрацията. ОП „Административен капацитет“, която действаше през първите години от еврочленството ни – 2007 – 2013 г., сега ще се нарича „Електронно управление и административен капацитет“. Бенефициенти по програмата бяха главно министерства, държавни дирекции и агенции, управляващи органи към оперативните програми, т.е. разпределящите европейски средства финансират сами себе си. Тази оперативна програма е извор на корупция, категоричен е Петко Ковачев от Института за зелена политика. Според него връщането на ОП „Административен капацитет“ е доказателство, че държавните структури не са си повишили капацитета, каквито всъщност бяха целите на програмата 2007-2013 г. В същото време липсва оперативна програма за климата. Според европейските изисквания, 25% от евросредствата за периода 2021-2027 г. трябва да отидат за борба с климатичните промени и прилагане на устойчиви екологични практики.

Констатациите бяха изнесени по време на международна конференция „Граждански пространства“, която се проведе на 8 и 9 октомври във Варна. По време на форума бяха представени възможностите за участие на гражданите в управлението на средствата от еврофондовете през следващия програмен период.

В момента екологичните организации в Комитета по наблюдение на ОП „Околна среда“ са представени от четирима души, които имат право на един глас. Тежестта на гласа им е 1 към 50, колкото са всички представители в комитета. При условие, че повечето решения се вземат с мнозинство, техният глас остава глас в пустиня, коментира Катерина Раковска от WWF. Участието на неправителствените организации (НПО) се одобрява от управляващия орган към програмата и това става тенденциозно, смята Раковска. Затова две от неправителствените организации – участници в комитета, се представляват от един и същи човек и то по всички оперативни програми, разкри Катерина Раковска. Проблемът с подставените лица в комитетите по наблюдение съществува, защото НПО се подбират от министерствата, а не от самите НПО по разработена и утвърдена от тях процедура, коментира Данаил Попов от CCE Bankwatch Network.

В работната група по ОП „Транспорт“ 2014-2020 г. бяха ни спуснати готови приоритети, част от които противоречаха на европейските, но не успяхме да ги променим, заяви Попов. По думите му, транспортът в България все още се свежда само до по-хубав път и по-хубава кола. След всички налята милиони в сектора, транспортната ни система не е станала по-устойчива. Затова вече имаме открита наказателна процедура от Европейската комисия за мръсен въздух.

Международната конференция „Граждански пространства“ се организира от фондация „ЕкоОбщност“ в сътрудничество с Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) с финансовата подкрепа на програма „Европа за гражданите” на ЕК. Форумът се проведе по проект „Да върнем гражданското си пространство – централноевропейско сътрудничество в посока на цялостна политика на ЕС за гражданското общество”, финансиран по програма „Европа за гражданите“ от ЕК.

Международна конференция „Граждански пространства“

Международна конференция „Граждански пространства“ ще се проведе на 8 и 9 октомври 2019 г. в хотел „Голдън Тюлип“ във Варна. Възможностите за участие на гражданите в управлението на средствата от еврофондовете през следващия програмен период – 2021 – 2027 г. ще бъдат представени в първия ден от форума. По темата ще говори представител на Централното координационно звено в Министерски съвет.

Представители на гражданския сектор ще споделят опит и препоръки от участието си в Комитетите за наблюдение на оперативните програми в периода 2014-2020 г.

Граждански активисти от Румъния, Унгария, Словакия, Полша и Чехия ще разкажат за предизвикателствата пред участието на неправителствените организации в оперативните програми в своите страни. Вера Мора от Okotars Alapitvany, Унгария и Любомира Колчева от фондация „ЕкоОбщност“ ще очертаят тенденциите в развитието на гражданското общество в Европа до 2030 г.
„Вдъхновяващи пространства“ или как с изкуство и алтернативни дейности да информираме и мотивираме гражданско участие е темата през втория ден от форума.
Международната конференция „Граждански пространства“ се организира от фондация „ЕкоОбщност“ в сътрудничество с Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) и с финансовата подкрепа на програма „Европа за гражданите” на ЕК.

Вижте пълната програма тук: Conf_CivilSpaces_Varna_8-9.10.2019_program_final