Природозащитната от коалиция „За да остане природа в България“ очакваха днес сутринта зам.-председателя на НС Валери Симеонов пред Парламента с релса с надпис „WC“ и скандирания „Не искаме WC“. Те настояха да му я връчат лично или чрез посредник заради изказване на Симеонов, че ще скочи с релса на врата от бургаския мост, ако съдът отмени правителственото решение за разширяване зоната за строежи в Пирин без екооценка. Съдебното решение стана факт още преди година.

Протестът на природозащитниците днес бе заради идеята на народния избраник за отпадане на ограниченията в Закона за водите от 2010 г. С тях се забраняват нови мощности на ВЕЦ във водосбора на реките, във води за отдих и водни спортове, зоните за опазване на стопански ценни видове риби и в национални защитени територии и в зони от европейската мрежа „Натура 2000“. Валери Симеонов предлага узаконяването на 44 ВЕЦ, построени след 2010 г. в нарушение на Закона за водите, а също и разрешаване строителството на нови водохващания, за които има разрешителни, издадени преди 2010 г.

Срещу прекомерното натоварване на зоните от „Натура 2000″ чрез ВЕЦ вече тече пилотна наказателна процедура от Европейската комисия срещу България. Въпросните централи имат доказано отрицателен ефект върху водните запаси, както и върху популацията на риба в реките.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР), като част от коалиция „За да остане природа в България“, се присъединява към исканията на протестиращите.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.