50 младежи в риск от Варна и региона ще бъдат обучени за водолази и водачи на малки плавателни съдове до 40 БРТ. Курсовете ще са безплатни за одобрените кандидати. Обучението се организира от Морски клуб „Приятели на морето“ по проект „Морска академия 2019 – 2020“, съобщи председателят на сдружението Дарина Иванова. Успешно издържалите изпити пред Морска администрация, получават международно признати сертификати по две морски специалности.

От началото на януари започва набирането на кандидати чрез интернет страницата на клуба. Могат да кандидатстват младежи на възраст между 18 и 29 години, като с приоритет ще бъдат безработни, социално слаби, от етнически малцинства и със зависимости.

Над 300 младежи в риск са обучени до момента от Морски клуб „Приятели на морето“. Около 25 на сто от тях са се реализирали професионално като моряци, капитани на малки плавателни съдове и водолази.

„Морска академия 2019 – 2020“ се осъществява с финансова подкрепа в размер на 45 530 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е създаване на възможност за социална интеграция и професионална реализация на младежи от уязвими групи чрез придобиване на квалификация по две морски специалности.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.