Върховният административен съд отмени забраната за движение на коли в Морската градина на Варна. Това стана с Определение №16151І27.11. 2019 г., в което се нарежда „да се прекратят безусловно действията на кмета на Община Варна и на служители при звено „Общинска полиция” – Варна, изразяващи се в поставяне и държане на нови пътни знаци „В2“ и „Т17” в началото на пътя от бул. „Княз Борис I“, при КПП „Делфинариум“. Съдът забрани също действията на служители на звено „Общинска полиция” – Варна „по осъществяване на контрол за спазване на забраната за движение на МПС на територията на местност „Салтанат”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Достъпът на автомобили до местност „Салтанат“ в Приморски парк беше забранен през септември. Това стана с издаването на заповед на кмета на Община Варна, която не е влязла в сила, тъй като е само проект. И все още стои като такъв на сайта на Община Варна. За да влезе в действие, е необходимо да се актуализира Генералният план за организация на движението във Варна. Решение за това има взето от Общинския съвет. Необходимо е обаче да се възложи изработката на проект за актуализация на плана.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.