Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 02/04/2023

Какво са зоните за ниски емисии (ЗНЕ)? Ще доведат ли до намаляване на емисиите от фини прахови частици, азотен диоксид и (индиректно) озон в коктейла – градски въздух? Може ли ЗНЕ да повлияе върху подновяването на автомобилния парк? Отговор на тези въпроси ще ни даде Мария Андреева, експерт към Екологично Сдружение „За Земята”. Ще ви запознае и с Наредбата за зона за ниски емисии за транспорта в София. Какви са проблемите в Наредбата? Как да създадем успешна зона с ниски емисии в 7 стъпки – опитът на Европа? Изгледайте тази презентация защото всички ние имаме право на по-чист въздух!

Този видео клип се реализира в рамките на проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

Ако харесвате това, което правим, ако сме ви вдъхновили поне малко, може да подкрепите усилията ни тук.

СПОДЕЛИ!