„Конференция по демокрация“ ще се проведе на 29 февруари – 1 март 2020 г. (събота – неделя) в хотел „Голдън Тюлип“, Варна.
В програмата на шестото поред издание са предвидени два основни панела:
I. Граждански инициативи от Варна и страната (с водещ съорганизатор ОЦОСУР).
II. Гражданско участие за справедлива икономика (с водещ съорганизатор Екологично сдружение “За Земята”).
Конференцията предоставя възможност за представяне на граждански каузи, позиции или дейности в подкрепа на демократичните ценности.
Форумът има за цел да отбелязва забележителното развитие на гражданското общество във Варна в периода след 2009 г., да осигурява трибуна за представяне на активности в подкрепа на демократичните ценности в обществото – свобода и защита на граждански права; баланс на интереси на различни групи в обществото; постигане на консенсус.
Форумът подпомага провеждането на дебати по прилагането на демократичните ценности и усъвършенстването на демократичните практики.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към организаторите на ел. адрес ecovarna.info@gmail.com и тел. 052/306423.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.