Програма „Обществени градски територии” на ОЦОСУР е насочена към подпомагане работата на формални и неформални групи, сдружения, организации на граждани търсещи активно участие в решаването на проблеми, свързани с подобряване условията на живот в градска и природна среда.

Цел на програмата е да насърчаване участието на гражданите и подобряване на взаимодействието между граждани, нестопански организации, медиите, бизнеса и институциите при решаване на проблеми, свързани с управление на пространства в градска среда водещи до устойчиво развитие;

Области на интерес
• Подобряване на условията за живот в градска среда в посока запазване, облагородяване и създаване на повече пространства за отдих, игра, срещи и спорт.
• Грижа за зеленината в населените маста. Решаване на проблема с безразборното окастряне и обезобразяване на дървета за прокарване на кабелна комуникационна мрежа през короните им.
• Планиране на визията на обществени пространства, с участието на местни хора (бъдещи потребители). Ландшафтно моделиране, озеленяване и залесяване.

Кой може да участва?
В програмата ни могат да участват формални и не формални квартални организации, младежки клубове, пенсионерски клубове, домсъвети желаещи да бъдат активни в променянето на една или друга обществена територията, в която живеят или работят.

Какво търсим?
• Партньорство между няколко заинтересовани страни. Подкрепя ме сътрудничество между обществени организации, институции, медии, бизнес и граждански групи. Търсим да привличаме на младежи като доброволци в дейностите;
• Работа с общности и включването им в дейностите по проектите – обсъждания, информационни и образователни кампании, участие в практически инициативи, вкл. по мобилизиране на местни ресурси, залесяване, теренни проучвания и планиране на дейности;
• Въвличане на обществеността в процеса на изготвяне на визия, планиране и оформяне на градската среда (зелени площи, междублокови и площадни пространства и средищни места). Провеждане на дискусии и обществени обсъждания за съхраняване и развиване на характерния и индивидуален облик на дадено място;
• Партньорство с различни организации, на местно и национално ниво, за подобряване на местната политика за управление и планиране на обществени пространства и ценни природни територии. Сътрудничество с местната власт. Популяризиране на европейски и световни добри практики;

Какво предлагаме?
ОЦОСУР организира обучения; идейно и методическа подкрепа при работа с общностите по изграждане на визия, обогатяване на идеите за градските пространства откъм функционалност, безопасност за ползвателите и устойчивото им стопанисване.

Критерии за подбор на проектите
• Степен на вписване на идеята в целитеприоритети;
• Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта;
• Степен на участие /информиране/ на заинтересовани граждани, организации и институции в решаването на проблема (ако е приложимо за съответния проект).
• Ясен механизъм за включване на общността в процеса на определяне на визията за развитие на избраното място.
• Готовност за участие на екипа за изпълнение на задачите.