Kачеството на атмосферния въздух се оценява чрез измерване на пределно допустимите концентрации на вредни вещества за определен период от време. Те не трябва да оказват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху качеството на околната среда и здравето на човека.

Замърсяването на въздуха има многобройни източници, то се дължи предимно на промишлеността, транспорта, производството на енергия, селското стопанство и домакинствата.