Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) с финансова подкрепа в размер на 55 739 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Проектът стартира на 27 ноември 2019 г.  и продължава до 27 август 2022 г. Финансира се в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд „Активни граждани“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. Проектът е по тематичен приоритет No 6: „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“.