Болниците във Варна бълват над 200 тона опасни отпадъци годишно – Никой не знае къде и как се преработват.

В рамките на 2012 г. здравните заведения във Варна са генерирали повече от 202 тона опасни отпадъци. Според данните на Общинския план за развитие на община Варна в последните години опасните отпазъци се образуват в малки количества, но от много източници – значителен брой индивидуални и групови практики за медицинска и стоматологична помощ. През 2011 г. лечебните заведения, контролирани от РЗИ, наброяват 1356.

В настоящия момент не е ясно колко от здравните заведения имат действащи системи за събиране и извозване на биомедицински и медицински отпадъци. В резултат на лисващите организация и система за контрол в последните години все по-често се появяват публикации за изхвърляне на торби с опасни медицински отпадъци в контейнерите за смет. Подобна практика е особено рискова с оглед опасностите, които този вид крият за атмосферата и за здравето на хората.

Фактът, че отпадъците от здравеопазването и ветеринарната медицина се класифицират като опасни, сам по себе си ги определя като заплаха за човешкото здраве и околната среда.

Наблюденията, проведени в здравни заведения от различни страни, показват, че биомедицинските и медицинските отпадъци съдържат малко под 10% атериали, които могат да бъдат считани за „потенциално инфекциозни”.

Експертите са категорични, че при подходящо разделяне, делът на инфекциозните отпадъци може да бъде сведен до 1-5 на сто от всички отпадъци, генерирани в здравните заведения.

Проблемът на територията на Варна и на страната е липсата на организация и модерни съоръжения за безопасна преработка на медицинските отпадъци.

С влизането на страната ни в ЕС през 2007 бе преустановена експлоатацията на 42 инсталации за изгаряне на отпадъци от лечебните заведения, познати повече като сметогорни. Причините за тяхното спиране – неотговаряне на норманивните изисквания. В момента единственият работещ инсениратор за болнични отпадъци е в София. Той е с капацитет 400 кг/ час за твърди и 100 литра за течни отпадъци. Има планове за изграждане на три системи за изгаряне на опасните болнични отпадъци – в градовете Варна, Пловдив и Плевен. Предвижда се и реализиране на регионални инсталации за стерилизация на инфекциозни отпадъци в Стара Загора и Благоевград, но до момента няма реализация на тези проекти.

Световните тенденции са кетогирични, че инсенираторите трябва да останат в историята, тъй като редуцират количеството боклук с около 70%, а останалите 30% са силно токсична пепел, и да отстъпят място на новите модерни и безопасни технологии за третиране на този вид опасни отпадъци.

Единствената възможност за болниците да изградят съвременни системи за унищожаване на опасни отпадъци са с проекти по европейските програми. До момента обаче няма текст в договора за присъединяване, който да позволява това. Затова е необходимо всички държавни институции да обедиянт усилията за включване на възможност, позволяваща финансиране на подобни проекти, както в договора, така и в Оперативна програма „Региони в растеж”.

Старите системи за унижожаване на опасни болнични отпадъци имат три съвременни алтернативи:

Автоклавиране или стерилизация с пара – отпадъците се подлагат на въздействието на наситена пара под налягане в парен котел или автоклав
Микровълнова дезинфекция – прилагане над отпадъйците на високоенергийно електромагнитно поле в затворени контейнери при атмосферно налягане и температури под нормалната точка на кипене на водата
Химична дезинфекция – обработване на отпадъците с химични вещества, които притежават антимикробни свойства.

илиан илиев

Координатор на проекта:

Илиян Илиев
тел.: 0887 35 11 41
e-mail: pecsd.us@gmail.com