Целта проекта е провеждане на поредица от стъпки в застъпничество за развитие на Възобновяемите енергийни мощности (ВЕИ) за битовите абонати в контекста потребители-производители. Огромният потенциал на слънчевата енергия от които могат да се възползват голяма част от българските домакинства за задоволяване на нуждите от енергия бива пропиляван. Проблемите се коренят в тромава и усложнена нормативна уредба.

В следствие изпълнението на проекта като резултат предвиждаме, подобрена нормативна рамка и повишен интерес от домакинства или коопертиви за инсталиране на ВЕИ за задоволяване на собствените си енергийни нужди. Важно е широката общественост и отговорните политици да разберат, че инсталирането на ВЕИ не означава само мащабни централи дело на големи инвеститори, а че и производство на ток от ВЕИ на битово ниво не е утопия.

Организациите партньори Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и Зелени закони ще извършат мониторинг и анализ на действащите законодателни и административни актове, засягащи промени в Закон за енергетиката (ЗЕ), Закон за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ). В резултат от анализи ще се предложат възможни подобрения, за ускоряване на прехода да българската енергетика към микс, в който преобладават разнообразни ВЕИ източници. Проекта включва и провеждане на срещи с експерти и публични дискусии с представители на правителството и ресорните парламентарни комисии. Провеждане на пет публични дискусии (срещи) за обществеността на които ще се обсъдят възможностите инсталиране на мощности, за коопериране на производители, съчетаване на земеделие със соларни мощности и др. Всички проведени срещите ще бъдат излъчени онлайн и записани. В последствие записите ще бъдат обработени в кратки видео клипове и подкасти, които ще се разпространят в социалните канали на партньорите.

Настоящия проект е особено важен и в контекста на острата нужда, България да диверсифицира енергийните си източници. Нужда породена от войната между Русия и Украйна.

Координатор на проекта:

Илиян Илиев

Илиян Илиев

тел.: +359887351141

e-mail: info@ecovarna.info

Партньори:

Инициативата „Зелени закони“

“Зелени закони” и Сдружение за изследователски практики

e-mail: sip.bulgaria@gmail.com
+359 885 989593 – Вера Стаевска

Донори:

„Проектът „Да бъдем енергийно независими“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 17 5450 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Да бъдем енергийно независими“ е „Застъпничество за развитие и достъп на ВЕИ мощности на битови потребители/производители и енергийните кооперативи“.