Даниела Георгиева е автор и дългогодишен журналист в регионалния център на БНТ. В края на миналата година реализира свой граждански проект – издаването на книгата „Личностите, които промениха Варна“. Представянето й по време на Конференция по демокрация 2020 предизвика голям интерес от страна на гражданския сектор. Чуйте какво споделя авторът за радостите и трудностите по пътя на това благородно начинание.

Книгата може да поръчате от тук.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.