Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 11/03/2021

Снимка: Личен архив

Случай, достоен за „Пълен абсурд“ се разиграва преди месец във Варна. Гражданка сигнализира общината за унищожени четири фиданки на общински терен и посочва извършителя. Общината отказва да наложи глоба. Вместо това вменява вина на жалбоподателката, че ги е засадила.

На 8 февруари Кристияна Опрева подава сигнал до Община Варна, прокуратурата и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие за вандалски действия, свързани с унищожаването на дървесна растителност, на възраст между 3 и 5 години, върху общински терен в селищно образование „Планова“. Собственоръчно прекършени от неин съсед са две фиданки от вида сребролиста липа (Tilia tomentosa) и два ореха.

В сигнала е описано, че Кристияна Опрева притежава запис на вандалския акт от охранителна камера на имота, който обитава. В писмото си тя моли да се защитят останалите дървесни видове в имота, като се провери дали са картотекирани в регистрите, свързани със Зелената система на Варна. Жалбоподателят иска да знае и в какви срокове ще бъдат картотекирани, ако това не е сторено.

Според Наредбата за обществен ред на Община Варна, за повреждане, изсичане или изкореняване на ценни дървесни видове, между които попадат ореха и липата, се налага имуществена санкция: глоба в размер от 500 лв. за всяко отсечено, повредено или изкоренено дърво.

В отговора от зам.-кмета на район „Младост“ Юлиян Николов, обаче не става и дума за извършена нередност. Напротив, в писмото се казва, че фиданките „са били засадени без разрешение на кмета на Община Варна от сигналоподателя“.

Кристияна Опрева не крие, че е засадила дръвчетата, но преди 5 години на фамилния им имот в местност „Планова“. След това Общината отчуждава имота им за улична регулация. Така нейните фиданки, заедно с още 7 дървесни вида, се озовават на общински терен. Новият им собственик – Община Варна, обаче неглижира опазването им. Според проверката на място на главен експерт „Екологичен контрол и озеленяване“ на район „Младост“ унищожените 4 фиданки са „едногодишни от неизяснен вид, които не отговарят на действащите стандартизирани норми за посадъчен материал“.

Дори да не отговарят на стандартите на общината за „ценни дървесни видове“ или дори за „посадъчен материал“, едва ли някой, пък било то и общински експерт, би отрекъл, че унищожените фиданки са растителност на общински терен. Отново според Наредбата за обществен ред на Община Варна, за повреждането, изсичането или изкореняването на дървета, храсти и друга растителност, без разрешение на Кмета на Община Варна, се налага глоба в размер от 50 до 500 лв.

Писмото от зам.-кмета Юлиян Николов не дава отговор и на въпроса, кога ще бъдат картотекирани останалите дървесни видове, намиращи се на отчуждения общински терен.

След абсурдния отговор от страна на районното кметство в Община Варна, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, с интерес очаква отговора на прокуратурата, която също е сигнализирана.

Примерът е показателен за това как се отнася общинската администрация във Варна към опазването на зелената система в общината, коментира председателят на сдружението Илиян Илиев.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина