Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 15/12/2021

Науката пита – природата и етиката отговарят: природосъобразни и етични решения за Ковид кризата e последната презентация от Панел 3 – Демокрация и човешки права по време на пандемия, от извънредното есенно издание на Конференция по Демокрация 2021г. Темата е подготвена и представена от Тодор Славов, Екологично сдружение. Авторът ни предлага да погледнем на приложените мерки за справяне с пандемията от екологична гледна точка. Как плюсове и какви минуси ще отчете природата. Какъв ще бъде екологичния отпечатък, който ние хората ще оставим. Какво се причиняваме всеки път когато сме обявявали воина на природата и как това е рефлектирало върху човечеството. Ако искате може да слушате и в подкаст.

 

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина