Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 25/06/2023

Липсата на нетметъринг или т. нар. „виртуално нетно отчитане“ на енергията, произведена от възобновяеми енергоизточници, спира инвестициите на общините в зелена енергия. Това от своя страна лишава гражданите от възможността да живеят в общини с по-чист въздух, а самите местни власти да разполагат с повече бюджетни средства от икономии на гориво и електричество от общинските сгради.

Това е изводът на експертите от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) и „Зелени закони“ след срещата „Да бъдем енергийно активни“, организирана в Община Габрово.

В много обекти в общината имаме намерение да постави фотоволтаични централи, заяви Веселина Султанова, гл. експерт в Община Габрово. За жилищните кооперации, санирани по Националната програма за енергийно обновяване на жилищните и нежилищни сгради, има предвидени ВЕИ инсталации за общите части, като стълбищно осветление и асансьор. „Много малка част от произведеното количество енергия обаче се ползва през деня. Когато няма къде да съхраниш произведената енергия, ти все едно си я подарил. Цената на продадената енергия е в пъти по-ниска от тази на доставената“, коментира Султанова. По думите й, в момента въпросът с финансирането, както и с рециклирането на батериите за съхранение на произведената енергия остава неизяснен.

По програмата за саниране се допуска поставяне на соларни панели само за общите части. Ако обитател на кооперацията иска да доведе енергия до своя дом и да потребява излишъкът от произведена електроенергия през деня, трябва да поеме направената обща инвестиция, коментираха общински експерти. Така вместо да се стимулира организирането на енергийна общност в общата сграда и да се облекчат общите разходи на домакинствата, инвестицията от бюджета на практика се обезсмисля.

Подобна е ситуацията и с изграждането на фотоволтаични централи до 30 kW на покривите на училища и детски градини. Летният период, когато има най-голямо производство на слънчева енергия, учебните заведения не работят или го правят с намален капацитет, заяви Веселина Султанова.

Измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), за които ОЦОСУР и „Зелени закони“ настояват да влязат в парламента между първо и второ четене до 28 юни, целят да регламентират въвеждането на понятието „произвеждат потребител на ВЕИ“ и „нетметъринг“. Само така гражданите или обединения от граждани ще имат стимул да произвеждат енергия от ВЕИ за собствени нужди, а излишъците да връщат в мрежата, която да изпълнява ролята на своеобразен акумулатор. В края на годината енергодружеството ще извършва т.нар. изравняване или „нетметъринг“. При по-голяма консумация, отколкото производство, домакинството ще плаща разликата, а при обратния вариант – ще получава стойността на върнатата в мрежата електроенергия. Предложението ни до законодателя е цената на доставената и върнатата в мрежата енергия да е еднаква, заяви Илиян Илиев от ОЦОСУР.

В момента срещу България има заведени наказателни процедури от Европейския съд, защото държавата ни не е транспонирала в българското законодателство двете европейски директиви, касаещи ВЕИ и не е дала възможност за енергийна активност и съответно – независимост на своите граждани. Именно те задължават страната ни да приеме и урегулира съществуването на пазара на „произвеждащ потребител“ на електроенергия и „енергийна общност“.

В Община Габрово са скептици и по отношение на последната промяна в Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи въвеждането на уведомителен вместо разрешителен режим при инсталирането на малки ВЕИ до 20 кВ за собствено потребление.

„Това е нож с две остриета“, коментира Тодор Попов, директор на „Административно, правно и информационно обслужване“ в Общината. Уведомителният режим не спестява нито обемът на подготвените документи, нито разходката на гражданите до общината, за да ги занесе. „Кой носи отговорност за рисковете, ако фотоволтаикът не е монтиран както трябва и падне на главата на някого?“, попита риторично Попов. Според него това е административна тежест без особени последици нито за общината, нито за гражданина.

Другият проблем, за който алармираха от общинските служители, е дефицитът на експерти за топлофикационни и вентилационни инсталации. Това от една страна влияе върху качеството и цената на монтираните ВЕИ, от друга – върху планирането и развитието на алтернативни енергомощности в бъдеще у нас.

Пълен запис от дискусията може да видите тук:

           Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина