Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 30/04/2023

Експерти начертаха карта, която показва пътя на българските домакинства към енергийна независимост. Тя беше представена на пресконференция в Националния пресклуб на БТА от Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и енергийния експерт от сдружение“ Център за енергийни решения“ Колю Орешков.

Пътната карта „Да бъдем енергийно независими“ представя най-съществените промени, през които да минат законовите и подзаконовите актове, за да бъде улеснено инсталирането и присъединяването към мрежата на фотоволтаични системи от гражданите.

„Енергийното законодателство у нас в момента защитава монополите, а не общността“, смята Колю Орешков. По думите му частният монопол, който държи електропреносната мрежа е по-страшен от държавния. В период на недостиг сме, както на питейна вода, така и на енергия. Най-лесният начин да се компенсира този недостиг е хората да произвеждат сами електрическата си енергия от най-достъпния източник – слънцето. За да бъде ефективно това производство обаче, е нужно излишъкът от произведената енергия да се връща в мрежата, а през нощта или зимата, когато няма слънцегреене, да се използва. Разхищение и недалновидност е, ако не можем да връщаме излишъкът от произведена енергия обратно в мрежата, смята Орешков. Правителството финансира с евросредства изграждането на фотоволтаични инсталации на домакинства при условие, че излишъкът произведена енергия не се връща в мрежата. За да бъде използвана по-голяма част от произведената енергия, е необходимо в момента гражданите да правят допълнителна инвестиция за закупуване на батерии за съхранение, които освен ресурсоемки, са и замърсяващи околната среда. В противен случай ще губим голяма част от произведената енергия. В същото време най-голямата „батерия“ за съхранение на енергия е мрежата, заяви Илиян Илиев.

Според пътната карта за енергийна независимост са необходими промени в законодателството с цел въвеждане на нови субекти на пазара на електроенергия – „производител – потребител“ и енергийна общност. Това трябва да са всички домакинства и общности от граждани, които произвеждат енергия от възобновяеми енергоизточници за „домашно“ потребление до 10 – 12 кВтч, а излишъкът от произведена енергия продават на търговците на енергия. Нашите домове са изчислени за максимална мощност на доставка на енергия между 12- 14 кВтч. Система от 10 кВтч няма да пренатовари и навреди на мрежата, коментира Илиев.

„У нас липсва ясно говорене в общественото пространство как да създадем понятието „производител – потребител“ и как да го прилагаме в практиката, посочи Колю Орешков. Според него много важно е да се научим да пазим енергията и да я управляваме правилно.

На етап „Инсталиране“ пътната карта предвижда лицензионен режим на всички фирми доставчици и монтажници на фотоволтаични инсталации. Ако заявената мощност за инсталиране на фотоволтаичната инсталация е до доставната, монтажът да става с уведомителен режим, предлагат експертите с документа. Приемането на уведомителен, вместо на разрешителен режим за инсталирането на фотоволтаици до 20 кВтч от предишния парламент, е тип „димка“, коментира Илиян Илиев. По думите му, промяна има само в името на режима, но не и в изискваната документация от гражданите и в намаляване на административната тежест.

На етап „Експлоатация“ най-важната законова промяна трябва да регламентира въвеждането на нетно/виртуално отчитане (нетметъринг) на отдадената и потребена електроенергия от мрежата от съответния „производител-потребител“, категорични са експертите. Трябва да се определи периодът на нетно отчитане, а цената на изкупуване на енергията да е равна на доставната. Ако след балансирането на произведената, потребената и продадената енергия, „производител-потребителят“ е реализирал продажба от продажбата на електроенергия, той да заплаща данък печалба еднократно. В пътната карта е записано и отпадане дублирането на административни задължения от страна на „производител-потребителите“.

В последния етап „Извеждане от употреба“ трябва да се регламентира обезвреждането и рециклирането на фотоволтаичните панели, както и контрола на дейността, категорични са експертите.

Пътната карта „Да бъдем енергийно независими“ е дело на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и инициативата „Зелени закони“. Тя е създадена по проект проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина