Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 05/12/2022

ЕК предвижда набор от финансиращи програми в подкрепа на прехода към кръгова икономика, като европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт Европа“ и програма ЛАЙФ. Възможностите за финансиране на проекти от кръговата икономика и зеления преход представи Нона Караджова (бивш министър, МОСВ) по време на семинар „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“, на който присъстваха около 35 участници, представители от община Варна, консултанти по финансиране с европейски средства, БДЧР, РИОСВ – Варна и др. По време на събитието Обществен център за околна среда и устойчиво развитие беше представен от Апостол Пенков и адвокат Александър Асенов.

Основна цел на семинара беше да запознае участниците с различните финансови инструменти, до които имат достъп българите чрез администрация, фирми и НПО, както и да се споделят добри практики и иновативни модели в сферата на кръговата икономика и да дискутира информационната кампания.

„Хоризонт Европа“ е най-голямата програма на ЕК с бюджет от €95.5 млрд. до 2027 г. Тя акцентира върху иновативни проекти и технологии, свързани с изменението на климата, насърчава промишлената конкурентоспособност и оптимизира въздействието на инвестициите.

Програма LIFE предоставя €5.4 млрд до 2027 г. с 4 подпрограми:

  • околна среда и биоразнообразие
  • кръгова икономика и качество на живот
  • смекчаване и адаптация с климатичните промени
  • чист енергиен преход

Иновационен фонд е с бюджет €38 млрд. между 2020 и 2030 г.

Виктория Маринова представи „Работа с ИСУН“, като описа подробно как се създава профил и начин на работа с платформата: създаване на формуляр за кандидатстване, ново проектно предложение, данни за партньори, бюджет, дейности по проекта. За повече информация посетете www.eufunnds.bg.

Борислав Тафраджийски представи „Национални програми с финансиране от ЕС“, като акцентира върху ОП „Околна среда“ – секторна програма с хоризонтален характер – подкрепа за устойчиво развитие и утвърждаване целта на ЕС за съхраняване, опазване и подобряване качеството на околната среда. Бюджетът на програмата е 3,5 млрд лв. и е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България.

Политиките на Зелената сделка се отнасят до амбицията за нулево замърсяване за нетоксична околна среда, намаляване на емисиите на парникови газове и предотвратяване уязвимостта на инфраструктурата от потенциални дългосрочни климатични въздействия. Основна цел е съхраняване, опазване и подобряване качеството на околната среда, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. Предвидено финансиране по:

  • Приоритет 1 „Води“ – €715,41 млн.;
  • Приоритет 2 „Отпадъци“ – €312,65 млн.;
  • Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ – €132,47 млн.;
  • Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ – €225,64 млн.;
  • Приоритет 5 „Въздух“ – €395,47 млн.;
  • Приоритет 6 „Техническа помощ“ – €41,56 млн.

По програма „Зелена България“ ще бъдат финансирани няколко компонента: нисковъглеродна икономика, биоразнообразие, устойчиво селско стопанство, подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд. 1,8 млрд. лв са предвидени за цялостно енергийно обновяване на многофамилни жилищни, търговски и публични сгради с до 100% субсидия с цел 30% подобрение на енергийна ефективност, включително чрез ЕСКО договор.

За изграждане на ВЕИ централи с батерии и инфраструктура за съхраняване на енергия е планирана подкрепа за 1.4 ГВ мощности от ВЕИ със съхранение и ВЕИ за 10 хил. домакинства. Предвижда се финансирането на два вида мерки за ВЕИ в домакинствата: • Изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване и изграждане на фотоволтаични системи за производство на електроенергия до 10 kW. Енергийно бедни домакинства могат да кандидатстват за безвъзмездното финансиране до 100% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. В случай на техническа възможност за използване на акумулатори, домакинствата могат да ги включат в проекта за фотоволтаична система. Те могат да инсталират фотоволтаични инсталации, чиято мощност надхвърля 10 KWp.

Благодарим на Апостол Пенков за предоставената информация от семинара!

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на проект Climate action by European citizens delivers for developmentCSO-LA/2018/160048-1/23. Цялата отговорност за съдържанието се носи от организаторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина