Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 10/01/2023

 

Две неща е необходимо смешно да се променят, за да се улесни производството на домашна електроенергия, заявява председателят на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие Илиян Илиев.

Фотоволтаични системи за лично ползване следва да бъдат узаконявани чрез уведомителен режим до съответния регулаторен орган, т.е, без за целта да е необходимо разрешително за монтаж. Това следва да става при инсталации „с обща инсталирана мощност до 1 МW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти“, чиято „инсталираната мощност не надвишава предоставената мощност за присъединяване на сградата като обект на потребител“.

Монтажът на такива инсталации да се извършва от лицензиран инсталатор, който да обявява в публичен регистър извършения монтаж.

Трябва да се въведе и т.нар. “нетметъринг” („нетно отчитане“) за фотоволтаични инсталации до 30 kWp за лично ползване. По същество този способ представлява измерване на електроенергия с двупосочно мерене. Той може да бъде реализиран на практика в България чрез въвеждане на система за балансово отчитане на произведената и потребена електрическа енергия, като разликата от генерираната и потребената енергия се натрупва ежемесечно, а балансова стойност се отчита веднъж годишно.

„Необходимо е първо да убедим хората, че това е нещото, което ще промени начина им на живот и на удовлетвореност от мястото, където живеят. Едва след това трябва да поискаме промени в енергийното законодателство“, заявява Петко Ковачев от инициативата „Зелени закони“. По думите му, камарата бюрократични пречки пред производството на домашна енергия в момента трябва да бъдат сведена до минимум.

 

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина