Милан Рашевски е архитект, консултант по енергийна ефективност, научен сътрудник към БАН. През 2019 г. инсталира фотоволтаична система от 5 кВ на покрива на фамилната си къща, за да изследва процеса. Потърсихме го, за да опишем стъпка по стъпка административния процес по инсталиране и присъединяване към енергомрежата с цел продажба на излишъците произведена енергия на енергодружеството.   

Г-н Рашевски, какво е първото, което трябва да се направи, за да стартира процесът по инсталиране на слънчеви панели на покрива на фамилна къща? Да бъде произвеждана енергия за нуждите на домакинството, а излишъците да бъдат връщани в мрежата, т.е. да бъдат изкупувани от съответното енергоразпределително дружество (ЕРП)?
– От гледна точка на потребителя трябва да се направи технико-икономически анализ, включващ оценка на наличните площи, изложение и засенчване, прогнозно производство (по месеци и годишно), избор на уреди, анализ на условията за присъединяване и изкупните цени и т.н.
От административна гледна точка трябва да се поиска становище (предварителен договор) за присъединяване от съответното ЕРП, в което се посочва предвидената пикова мощност, както и това, че ще се продават само излишъците. Може да бъде поискана и допълнителна информация за предоставената партида за ползване, прогнозно производство и т.н. Формулярът може да се изтегли от сайта на съответно ЕРП. Трябва да се приложат копие от нотариален акт или копие от договор за наем с нотариално заверено съгласие на собственика, както и скица на имота издадена от съответната община. Срокът за издаване на становище е 30 календарни дни. Заплаща се такса според условията на съответното дружество. Инструкции могат да бъдат намерени тук.

Какви документи трябва да се подготвят и подадат към съответната община и енергоразпределително дружество?
– За издаване на предварително становище от ЕРП се изисква скица от общината и документ за собственост/наем.

За разрешение за строеж от съответната община трябват скица/виза за проектиране (според общината може и да не се изисква: чл. 140, ал. 6, ЗУТ), проект по част Електро (схеми, чертежи, записка) от правоспособно лице, конструктивно становище за носимоспособността на покрива от правоспособно лице, заявление за издаване на разрешение за строеж. Препоръчва се предварително да се говори директно с гл. арх.  на общината за това какви проектни части или становища иска да види, за да се избегне забавяне.
За договора за присъединяване към съответното ЕРП е необходимо предварителното становище, проектът по част Електро, разрешението за строеж от общината. Заплаща се такса за присъединяване. Договорът трябва да се сключи най-късно 6 месеца след издаването на предварителното становище.
След сключване на договора за присъединяване следва изграждане на инсталацията.
След завършване на монтажа се подава Заявление за извършено монтиране, към което се прилагат:
– декларация за съответствие на панели и инвертор (може да бъде поискано и за кабел или акумулатори, ако има предвидени) – от инвеститора;
–  декларация от лицето по чл. 20а ЗЕВИ за извършване монтажа на съоръженията съгласно техническите изисквания – отм. – ДВ, бр. 33 от 2014;

– протокол със стойностите на основните настроени параметри на задействане и времезакъснение за всяка защита – от дружеството;
– чертежи/документация при несъществени промени по време на строителството –
ако бъдат поискани копия на проекта (екзекутиви) – от инвеститора;
Заявлението за продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия от ВЕИ производители до 30 кВ се придружава от:
• декларация, че приема да ползва мрежата при Общи условия за получаване на достъп до разпределителната мрежа на оператора;
• копие от сключен договор за изкупуване на произведената електрическа енергия с ЕРП дружеството (до 30кВ);
• документ за платена такса за присъединяване.
Последната стъпка е сключване на договор за продажба (изкупуване) и издаване на заповед за поставяне под напрежение.

Има ли срок, в който съответната община и енергоразпределително дружество трябва да придвижат документите и да издадат съответното становище и разрешително?
– За предварителното становище от ЕРП срокът е 30 календарни дни. За одобряване на инвестиционния проект от общинска експертна комисия няма срок. Практиката е обикновено между 1 и 3 месеца, ако няма връщане на проекта. При одобрен такъв се подава заявление за издаване на разрешение за строеж, което трябва да бъде готово в срок до 7 дни. Договорът за присъединяване към съответното ЕРП трябва да се сключи не по-късно от 6 месеца от издаденото предварително становище.
За протокола със стойностите на основните настроени параметри на задействане, издаван от дружеството няма определен срок. Това е най-тежката и бавна стъпка. Практиката е между 1 и 9 месеца. Издава се след посещение на обекта и проверка на съоръженията. Няма определен срок и за определяне на таксата за присъединяване, която инвеститорът трябва да плати със заявлението за продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия от ВЕИ. А самият договор за продажба трябва да се сключи до 7 дни от подаване на заявлението.

Каква е инвестицията за самата соларна система, ако тя примерно е 5 kW?
– Между 1200 и 1800 лв./kW без ДДС, без батерии (между 6 и 9 хил. лв. за 5 kW). Тази цена обикновено включва и административните такси по подготовка на процеса. Цената зависи от вносителя на панелите (дали са китайски или внос от Германия), вида на инвертора, сложността на монтаж (керемиден покрив, плосък, метален, друго), дължината на връзките до точката на присъединяване и т.н.

За колко се изплаща инвестицията?
– За обикновен скатен покрив, обърнат на юг с наклон между 25 и 35 градуса, производството в България е между 1200 и 1400 kWh/kWp. Ако приемем средно 1300 kWh/kWp и енергията се консумира в цялост, биха се спестили 335 лв./год. Ако цялата енергия се продава на преференциалната цена до 5 кВ, биха се спечелили около 270 лв./год. Според това каква част се консумира и каква част са „излишъците“, връщани към мрежата, годишната сума се движи между тези две стойности. Ако приемем цена на инвестицията от 1440 до 2160 лв./kWp без възможност за възстановяване на ДДС за краен потребител, простият период на изплащане на инсталацията е между 4.3 и 8 години.
Как да открием надеждна фирма за инсталиране на системата? За какво трябва да се следи?
– Преди всичко чрез положителни отзиви от други доволни клиенти. Трябва да се проверят моделите на панелите и инвертора (в т.ч. сертификати на уредите, КПД и т.н.), окабеляването да се изпълни по предписание на електропроектанта (да не се пести от сечение на кабел и т.н.), да се проучи дали присъединяването ще е монофазно или трифазно и т.н.
Трябва ли фирмата да предложи гаранция? Колко обикновено е тя?
– По принцип гаранцията за производителност на панелите се дава от производителя. Гаранцията за правилен монтаж е от монтажната фирма. В идеалния случай бихте взели до 10 г. гаранция, но обикновено се предлагат между 2 и 5 г.
Необходимо ли е да се застрахова фотоволтаичната система?
– Препоръчително е да се застрахова срещу градушка, удар от мълния, евентуално от кражба и други подобни злополуки, природни бедствия и човешки фактор. Добре е да се прецени обхвата на застраховката (какво е нужно) и според него да се поискат минимум 3 оферти за сравнение.
Кой ще рециклира системата след завършване на жизнения й цикъл? Трябва ли да се помисли за това още при инсталирането й?
Рециклирането на фотоволтаици става по реда, установен за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Според чл. 10 от действащата Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) лицето, доставило оборудването отговаря за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, подготовката за повторна употреба, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на въпросното оборудване. Доколко този законов ред в България се спазва и практикува не ми е известно. Би могло това да е част от договорката с фирмата доставчик. Не трябва да се пренебрегва и вторичния пазар на панели – изкупуване и препродаване на панели, които са били в експлоатация определен брой години и са запазили производствен капацитет.