Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 15/01/2023

Никой не поема ангажимент да каже какво става с излишъка от произведена електроенергия от домакинствата, заявява адв. Александър Асенов

 • Адвокат Асенов, Вие участвахте в екипа от неправителствени организации, предложили промени в Закона за въозобновяемите енергоизточници (ЗВЕИ). Има ли движение в парламента по предложените промени?
 • Предстои Министерски съвет да внесе законопроект за изменение в ЗВЕИ, Закона за енергетиката, евентуално Закона за енергийната ефективност и някои други закони, свързани със статута на производителите на собствена енергия.
 • Въпреки че все още няма движение на законовите изменения, вече започнаха изявления на депутати за това как гражданите могат да се възползват от тях и как могат да кандидатстват за финансиране на малки фотоволтаични централи. Възможно ли е това да се случи на този етап?
 • Възможно е, но има няколко условности. Самите средства са твърде малко. Те ще достигнат само до 10 000 домакинства, които ще получат евентуално по 15 000 лв. за изграждане на такива инсталации. Самата програма поставя много условия, които изискват от самото домакинство много добре да познава нормативната уредба. Това е финансиране само за инсталирането, но след това тази инсталация трябва да бъде и администрирана, което е по-сложното. Изграждането може би ще бъде лесно, но то по никакъв начин няма да реши проблемите нито на енергийната бедност, нито на стимулиране развитието на ВЕИ.
 • Кои от предложенията на НПО за промяна в енергийните закони срещат разбиране от народните представители? Какво от предложеното реално може да разчитаме да влезе в закона?
 • За сега все още няма позиция от страна на отделни политически сили. Има водени разговори с отделни депутати, които са поели ангажимент да подкрепят предложените промени от групата на неправителствените организации. Но такива предложения все още не са заявени в НС, тъй като чакаме основния законопроект от МС. Съобразно него, вече ще се търси оптимизиране на самия законопроект на МС.
 • Т.е. всички изявления в момента, че се улеснява производството на домашна енергия от гражданите са по-скоро пара в свирката?
 • Да. Това е актуална тема в момента, тъй като се очаква да стартират няколко процедури по Плана за възстановяване и устойчивост. Те са свързани и с предоставянето на средства по отделните програми по този план. Самите промени бяха направени през май м.г. и тогава се облекчиха процедури по поставяне на соларни инсталации върху покриви и фасади на сгради, които вече са присъединени към енергийната мрежа. Но самите условия, на които трябва да отговаря такава инсталация – вече да има присъединяване, енергията да се използва изцяло за собствени нужди, т.е. по никакъв начин не е уредено какво става с излишната енергия. Само при тези условия може да се говори за този т. нар. уведомителен режим, при който пак трябва да се спазват определени процедури, за да може инсталацията да работи и да произвежда енергия.
 • В момента очакваме да се гласува основно уведомителния режим за присъединяване и т.нар. нетно отчитане, нетметъринг, за производителите – потребители?
 • Уведомителният режим е факт, но има клаузи, които правят прилагането му доста трудно. Тъй като трябваше да транспонираме директивата на енергията от възобновяеми източници, страната ни трябваше да облекчи административните изисквания към тези, които произвеждат и потребяват собствена енергия до 10,8 киловата. Последно приетото е да могат да се инсталират мощности до два пъти по-големи от мощността инсталацията на самата сграда. Ако приемем, че средно за едно жилище е около 12 киловата, то може да инсталира до 20 киловата мощност. Но никой не поема ангажимент да каже какво става с остатъка от произведената електроенергия. Ако се произведе повече енергия отколкото се потребява, единият вариант е тя да се складира в домакинството чрез батерии, като акумулатори, електромобили. Другият вариант е да се пуска обратно в мрежата, което на настоящия етап не е възможно, тъй като за това трябва да се получи разрешение от електроразпределителното дружество. Никой не повдига въпроса дали тя ще бъде заплатена на производителя и как ще бъдат уредени финансовите взаимоотношения.
 • Със законовите промени това се очаква да се уреди?
 • Според основната действаща уредба излишъкът трябва да се продава. Но за да може да се ползва уведомителния режим в момента, производителите трябва да потребяват цялата произведена енергия.

 

 • Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина