Южният бряг на Варненското езеро, попадащо в защитена зона „Натура 2000“, ще бъде развито като интелектуално-технологична зона „Чайка“. Това стана ясно от изказване на зам.-кмета на Варна Христо Иванов по време на среща на бизнеса във Варна и региона, организирана от в. „Капитал“ в края на миналата седмица. То беше направено в отговор на въпрос от организаторите: „Има ли общината конкретни идеи как да се привлекат инвестиции и да се отворят работни места?“. „Варна е град на знанието. Заедно с университети тази година започнахме разговори, за да създадем условия за това“, посочи Иванов. Единствената идея, която той спомена беше формулирана така: „В момента се разработва една зона Чайка. Зона „Чайка“ ще се постараем да бъде развита, съвместно с община Варна, като интелектуално-технологична зона. Там собственост имат Медицинският и Икономическият университети.“. На въпрос на водещата: „Това индустриалната зона ли е?“, зам.-кметът отговори: „Не, това е на южния бряг на Варненското езеро.“.

За местност Малка Чайка, която Христо Иванов, има предвид, в момента тече процедура по екологична оценка на ПУП-ПРЗ във връзка с постъпило инвестиционното намерение за изграждане на яхтено пристанище за около 200 кейови места, хотел с хранителен комплекс, медико-рехабилитационен център, многофункционална спортна зала с футболно игрище, открити и покрити игрища за тенис, волейбол, баскетбол и др. Основната част от имотите са частна държавна и частна общинска собственост. Като такива са описани в предложението за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка, подаден до РИОСВ-Варна, от Медицински университет през февруари т.г.

В същото време срещу община Варна е подадена жалба за мълчалив отказ от септември т.г. на искане по Закона за достъп до обществена информация относно разработването и одобряването на План за регулация и застрояване за поземлени имоти в местността Малка Чайка. Жалбата е от името на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА.

„Въпреки всички природни предпоставки, които има Варна, за да се развива изключително динамично, нещо не достига на местната икономика, за да расте още по-динамично, изостава по темпове на растеж.“ Това коментира водещата на срещата на бизнеса от Варна и региона. Според изнесената статистика, добавената стойност в местната икономика се увеличава с 55,6 при средно 63% за страната. Брутният вътрешен продукт пък отбелязва петия най-нисък темп сред областите в цялата страна.

Цялата дискусия може да видите тук.