Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 29/09/2020

Южният бряг на Варненското езеро, попадащо в защитена зона „Натура 2000“, ще бъде развито като интелектуално-технологична зона „Чайка“. Това стана ясно от изказване на зам.-кмета на Варна Христо Иванов по време на среща на бизнеса във Варна и региона, организирана от в. „Капитал“ в края на миналата седмица. То беше направено в отговор на въпрос от организаторите: „Има ли общината конкретни идеи как да се привлекат инвестиции и да се отворят работни места?“. „Варна е град на знанието. Заедно с университети тази година започнахме разговори, за да създадем условия за това“, посочи Иванов. Единствената идея, която той спомена беше формулирана така: „В момента се разработва една зона Чайка. Зона „Чайка“ ще се постараем да бъде развита, съвместно с община Варна, като интелектуално-технологична зона. Там собственост имат Медицинският и Икономическият университети.“. На въпрос на водещата: „Това индустриалната зона ли е?“, зам.-кметът отговори: „Не, това е на южния бряг на Варненското езеро.“.

За местност Малка Чайка, която Христо Иванов, има предвид, в момента тече процедура по екологична оценка на ПУП-ПРЗ във връзка с постъпило инвестиционното намерение за изграждане на яхтено пристанище за около 200 кейови места, хотел с хранителен комплекс, медико-рехабилитационен център, многофункционална спортна зала с футболно игрище, открити и покрити игрища за тенис, волейбол, баскетбол и др. Основната част от имотите са частна държавна и частна общинска собственост. Като такива са описани в предложението за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка, подаден до РИОСВ-Варна, от Медицински университет през февруари т.г.

В същото време срещу община Варна е подадена жалба за мълчалив отказ от септември т.г. на искане по Закона за достъп до обществена информация относно разработването и одобряването на План за регулация и застрояване за поземлени имоти в местността Малка Чайка. Жалбата е от името на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА.

„Въпреки всички природни предпоставки, които има Варна, за да се развива изключително динамично, нещо не достига на местната икономика, за да расте още по-динамично, изостава по темпове на растеж.“ Това коментира водещата на срещата на бизнеса от Варна и региона. Според изнесената статистика, добавената стойност в местната икономика се увеличава с 55,6 при средно 63% за страната. Брутният вътрешен продукт пък отбелязва петия най-нисък темп сред областите в цялата страна.

Цялата дискусия може да видите тук.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина