Зарежда Събития

Управителен съвет на сдружение “Обществен център за околна среда и устойчиво развитие”-Варна, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет с протокол №220523 от 23.05.2022г. свиква Отчетно изборно общо събрание за членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.06.2022г. от 11:00 часа в офиса на сдружението, Варна ул. “Сава Радулов” 14, (партер), при следният дневен ред:§1. Приемане на Годишен и финансов отчет за 2021; §2. Избор на нов управителн съвет; §3. Приемане и освобождаване на членове; §4. Приемане на Работен план и бюджет за 2022; §5. Разни. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същият ден от 12:00 часа, на същото място и при същият дневен ред. За членовете, които по незевисещи от тях причини не могат да присъстват физически на срещата, ще бъде осигурена онлайн връзка.

Актуален списък на Членове на Общо събрание на СНЦ „ОЦОСУР“ към 23.05. 2022 г., както следва: Антон Петров Богдев; Апостол Пенков; Дарина Иванова Иванов;  Димчо Христолов Томов; Елен Сабатини; Елеонора Йосифова Николова; Ивайло Петров Иванов; Илиян Иванов Илиев; Калина Тодорова Павлова; Мариана Петрова Панчева; Нора Стефанова Стефанова; Свилена Цонева Велчева-Ганева;