Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 08/06/2023

Дебат  по законодателството за възобновяема енергия (ЗЕВИ) и климатични промени (ЗОИК) ще се проведе на 13 юни (вторник) от 15 ч в зала „Музикална“ на Централен военен клуб-София. Поканени са граждани, политици и бизнес. За да се включите, моля регистрирайте се до 10 юни онлайн тук.

Основните теми, които ще дебатираме са свързани с облекчаване режимите при инсталиране на ВЕИ мощности за граждани. Ще обосновем необходимостта за регламентиране на понятията „произвеждащ потребител“ и „енергийна общност“ (кооператив). Ще изискаме насърчаване кооперирането за производство и продажба към мрежата на електроенергия от ВЕИ, произведена в бита и от кооперативи, да отпаднат множеството административни стъпки чрез пряк обмен на документи между институциите. Ще настояваме за облекчени процедури и ясни срокове за присъединяване към мрежата на произвеждащите битови потребители и кооперативи/общности от произвеждащи потребители.

Очакваме разгорещени дебати по темата „Приоритизиране на зони – как да има мащабни инвестиции за ВЕИ, без щети върху природата?“.

За приоритетните зони се предвижда облекчена процедура по оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) – зоните да бъдат определени така, че да не допускат риск за биоразнообразието, защитените територии и зоните в НАТУРА 2000.

Фокусът ще бъде поставен към населените места и инсталациите по покриви на сгради от социалната инфраструктура, административни и жилищни сгради, както и нарушени терени.

Другата основна тема е свързана с националната климатична цел за България –  климатична неутралност към 2050 г. и внасяне в НС на предложение (ЗИД) за съответни промени в Закона за ограничаване измененията в климата (ЗОИК).

Ще бъдат разгледани дългосрочните национални цели по смекчаване и адаптация към климатичните промени, както и целите за енергия от ВЕИ до 2030 и 2050 г.

Повод за събитието са приетите на първо четене от Парламента промени в ЗЕВИ и предстоящото утвърждаване на финалните текстове. България вече е обект на наказателна процедура заради забавеното транспониране на Директива 2018/2001 (ВЕИ Директивата) именно в този закон. Неправителствените организации вече отправихме свои становища за нужните промени. С оглед различните мнения е важно заинтересованите страни да се срещнат и да обсъдят финалните текстове в диалог.

Дебатът се организира от природозащитната инициатива „Зелени закони“ и партньорите от „Грийнпийс“ – България, WWF – България и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Ecovarna.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина