Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 09/01/2023

Да сме енергийно независими означава да ползваме енергия, която сме произвели сами, заявява Тодор Тонев от Черноморски енергиен клъстър. „Голяма част от електроенергията, която консумираме, може да си я произвеждаме. Имаме условия за това – покрив, слънце. Достатъчно е да направим малка инвестиция от порядъка на 2-3 хиляди лева в соларни панели, категоричен е Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. По думите му, ако сме 100% свързани към някое от електроразпределителните дружества или сме на свободния пазар, тогава 100% плащаме консумацията на ток. Когато сами си я произвеждаме, не плащаме и не зависим от това кога ще ни я пуснат и на каква цена.

Да сме енергийно независими означава да имаме достатъчно енергия тогава, когато ни трябва, смята Петко Ковачев от „Зелени закони“. Според него енергията трябва да бъде освен достъпна, и чиста.

Тълкуванието на понятието „енергийно независим“ от Колю Орешков (Център за енергийни решения) е „да можеш сам да си произведеш достатъчно енергия, за да си осигуриш комфорт“. Това, по думите му, означава да използваш собствен източник на енергия. На този етап това е слънцето.

Как да бъдем енергийно независими и да намалим енергийно бедните български граждани в условията на задълбочаваща се икономическа и енергийна криза, обсъдиха експерти по време на кръгла в края на декември във Варна.

Да бъде облекчен административният режим при изграждане на малки фотоволтаични инсталации за „домашна енергия“, като предвидените регулаторни, разрешителни и лицензионни режими бъдат заменени с уведомителен, са част от предлаганите промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Процедурата за присъединяване да се извършва чрез регистрационен режим за фотоволтаичните системи за собствена консумация. Системите за собствена консумация да не се водят строеж (3-та и по-горна категория), а да се третират като съоръжение, собственост на абоната/консуматора. Монтирането им да се извършва от лицензиран инсталатор, който да обявява в публичен регистър извършения монтаж, гласят още направените проектопредложения.

За намаляване на административната тежест се настоява да се въведе двупосочно измерване на доставената и върната в мрежата електроенергия чрез система за изравняване на определен период (нетметъринг). Тази система следва да се прилага в случаите, когато генерираната от фотоволтаици енергия не е по-голяма от договорената мощност за присъединяване към енергоразпределителното дружество.

Всяко домакинство у нас има осигурени 12 киловата мощност по мрежата за доставка. Анализите показват, че 8 – 10 киловата, произведени от слънцето, могат да покриват дневните нужди на годишна база, заявява инж. Колю Орешков от Центъра за енергийни решения.

Според инж. Орешков използването на всички налични енергоизточници ще ни направи по-малко зависими от външни доставчици. Собствеността на енергийния ресурс обаче е много важна в геостратегически план. Затова в сектора на възобновяемата енергия капиталите трябва да бъдат български, смята енергийният експерт.

Организатори на форума са Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и иницитивата „Зелени закони“ на Сдружение за изследователски практики. Предложенията за изменения в ЗЕВИ целят ускоряване прехода на българската енергетика към микс, в който да преобладават разнообразни въозобновяеми енергоизточници, улесняване производството на енергия от ВЕИ от граждани и общности от граждани и намаляване на енергийно бедните българи.

Кръглата маса е част от застъпническа кампания за енергийна независимост на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и „Зелени закони“. Форумът се проведе по проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина