Най-големия капитал на България, освен хората, е природата. Затова кауза на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е намаляване замърсяването на въздуха, водите, почвите, морето, опазване на защитените територии, зоните, попадащи в „Натура 2000“ и биологичното разнообразие.